velikost textu

Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Noun–verb distinction in Czech Sign Langugage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Lišková
Vedoucí:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Id práce:
178971
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (N7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český znakový jazyk|znakové jazyky|slovesa|substantiva|rozlišování mezi slovesy a substantivy|slovní druhy
Klíčová slova v angličtině:
Czech Sign Language|sign languages|verbs|nouns|nou–verb distinction|parts of speech|word classes
Abstrakt:
Abstrakt Některé znaky označující substance a znaky označující děje jsou v českém znakovém jazyce formálně i významově příbuzné. Tyto znaky lze od sebe odlišit pomocí různých parametrů. Tato studie zkoumala parametry relativní délky trvání znaku, používání mluvních komponentů, juxtapozice znaků a frekvence a způsob pohybu. Znaky označující substance a znaky označující děje lze v českém znakovém jazyce těmito parametry rozlišit. Klíčová slova Český znakový jazyk, substantiva, slovesa, rozlišování mezi slovesy a substantivy, znakové jazyky, slovní druhy
Abstract v angličtině:
Abstract Some signs denoting substances and signs denoting events are formally and semantically related in the Czech sign language. These signs can be distinguished by different parameters. This study looked at the parameters of the relative duration of a signing, the use of mouthing, the juxtaposition of signs and the frequency and mode of motion. Signs denoting substances and signs denoting events can be clearly distinguished by those features n Czech sign language. Key words Czech sign language, sign languages, nouns, verbs, noun-verb distinction, word classes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Lišková 2.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Lišková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Lišková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Lišková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 155 kB
Stáhnout Errata Bc. Kateřina Lišková 233 kB