velikost textu

Věk jako faktor při výběru zdvořilostní strategie a prostředků zdvořilosti v japonštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věk jako faktor při výběru zdvořilostní strategie a prostředků zdvořilosti v japonštině
Název v angličtině:
Age as a factor in politeness strategy and politeness expressions selection in Japanese
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Báňová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michael Weber, Ph.D.
Id práce:
178952
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Japonská studia (JP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdvořilost|zdvořilostní strategie|věk|japonský jazyk|keigo|sociolingvistika
Klíčová slova v angličtině:
politeness|politeness strategies|age|Japanese|keigo|sociolinguistics
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vlivem věku mluvčího na jeho zdvořilostní strategie. Teoretická část práce definuje zdvořilost a prostředky, které ji v japonštině nesou, a to s vazbou na konkrétní ilokuční akt – pokyn přestat s nějakou nepatřičnou činností (zákaz), tedy takzvaný negative face-threatening act. Praktická část práce představuje výsledky kvalitativní studie vedené metodou řízeného strukturovaného rozhovoru se zástupkyněmi tří generací žen jedné tokijské rodiny. Analyzuji jazykové chování při naplňování daného mluvního aktu zástupkyně každé generace v závislosti na formálnosti situace a konkrétní sociální konstelaci s cílem definovat, jaký má věk mluvčí vliv na výběr použité strategie i konkrétních jazykových prostředků. V závěrečné části jsou výsledky výzkumu shrnuty a zkonfrontovány s obecnou teorií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis addresses the speaker’s age as a factor influencing their politeness strategies. The theoretical part defines politeness and language that express it in Japanese within the bounds of a specific illocutionary act – instruction to stop an inappropriate activity (forbiddance), in other words the so called negative face-threatening act. The practical part introduces the results of a qualitative study based on the method of a controlled structured interview with female representatives of three generations of a Tokyo family. I analyze language behavior of each generation’s representative throughout their speech act in dependence on the formality of the situation and the concrete social constellation, with the aim of defining the influence of the speaker’s age on her usage of strategies and concrete language means. The conclusion summarizes the outcomes of the research and confronts it with the general theory. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Báňová 4.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Báňová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Báňová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. 643 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Weber, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB