velikost textu

Sdílená péče o seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sdílená péče o seniory
Název v angličtině:
Shared Care for Elderly
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Havlicová
Vedoucí:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Vodáčková
Id práce:
178938
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
senioři s omezenou soběstačností|dlouhodobá péče|neformální péče|formální péče|sdílená péče
Klíčová slova v angličtině:
elderly with limited self-sufficiency|long-term care|informal care|formal care|shared care
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá sdílenou péčí o seniory v jejich domácím prostředí na území Prahy 7. Cílem bylo porozumění kontextu této péče, popis rozložení péče, zjištění toho, jak neformální pečovatelé pohlíží na průběh péče a jaké mají představy o optimální podobě péče. Výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru u dvaceti respondentů, kterými byli neformální pečovatelé. Výsledky ukazují, že situace domácí sdílené péče není zcela uspokojivá. Na konci výzkumné části jsou proto vyjádřena jednotlivá doporučení, která by mohla přispět ke zlepšení stavu.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation focuses on shared care of elderly in their homes in the municipal district of Prague 7. The goal was an understanding of the context and organization of the care, as well as how the informal care providers perceive their current situation and what is their idea of the optimal form of the care. Data for the analysis were gathered through means of semi-structured surveys with answers from twenty respondents who are informal care providers. Results are indicating that at the moment, the state of home shared care for the elderly is not fully satisfactory. Therefore, the conclusion includes recommendations which could contribute to the improvement of the current situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Havlicová 1.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Havlicová 198 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Havlicová 158 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Havlicová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Vodáčková 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB