velikost textu

Aspekt v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekt v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Aspect in Czech sign language
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Siková
Vedoucí:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Prokšová
Konzultant:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Id práce:
178934
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (N7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
způsob slovesného děje (aktionsart)|český znakový jazyk|aspekt|sloveso|druh slovesného děje|znakové jazyky
Klíčová slova v angličtině:
aspect|manner of verbal action (Aktionsart)|Czech sign language|eventuality type|Sign languages|verb
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá aspektem ve znakovém jazyce a snaží se představit tento jev v souvislosti s českým znakovým jazykem, kde tato problematika není dosud popsána. V opoře o poznatky z dostupné česky a anglicky psané literatury se práce snaží rozklíčovat termíny, které se v souvislosti s aspektem používají pro češtinu a znakové jazyky a určit skupiny aspektu, které se ve znakových jazycích vyskytují. Na základě vydělených skupin je v praktické části analyzován materiál českého znakového jazyka z hlediska aspektu. Získaný materiál tvoří projevy neslyšících mluvčích získané z internetových stránek, jako jsou: Televizní klub neslyšících, Zprávy v českém znakovém jazyce, Tiché zprávy (rozhovory) a portál Weblik. Pro výzkum je použita metoda elicitační kombinovaná s metodou intuitivní reflexe jazyka. Práce poskytuje první vhled do široké problematiky aspektu a snaží se poskytnout východiska pro jeho detailnější budoucí výzkum.
Abstract v angličtině:
Abstract This paper deals with aspect in the sign language and tries to introduce this phenomenon in connection to the Czech sign language where this issue is not yet described. Based on the knowledge of available Czech and English literature, the thesis deciphers terms that are used in relation to aspect in both, Czech and sign, languages and identifies the aspect groups that occur in sign languages. On the basis of these groups, the practical part analyzes the material of the Czech sign language in terms of aspect. The material obtained consists of speeches from deaf speakers, obtained from websites: Televizní klub neslyšících (TV show), Zprávy v českém znakovém jazyce (news), Tiché zprávy (interviews) and Weblik Portal (fairy tales). The method of elicitation combined with the intuitive reflection method is used in the analysis. The work gives a first insight into the broad phenomenon of the aspect and provides a basis for more detailed future research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Siková 3.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Siková 223.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Siková 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Siková 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Prokšová 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 152 kB