velikost textu

Nájem prostoru sloužícího podnikání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Název v angličtině:
Lease Of Commercial Premises
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Barbora Ludvíková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
178898
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nájem, prostor sloužící podnikání, zhodnocení
Klíčová slova v angličtině:
Lease, Commercial Premises, Material Improvements
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je analýza současné právní úpravy nájmu prostoru sloužícího podnikání dle zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to ve vztahu k praxi a se zaměřením na úpravu zhodnocení předmětu nájmu. Práce je členěna do 11 samostatných kapitol zabývajících se jednotlivými aspekty zkoumaného institutu. První dvě kapitoly jsou úvodní a zabývají se nájmem obecně. Nejprve je věnována pozornost vývoji právní úpravy nájmu napříč historií, právem římským počínaje a moderními kodexy konče. Druhá kapitola vymezuje nájem jako právní vztah obecně, tj. co do začlenění právní úpravy v občanském zákoníku a co do jeho pojmových znaků, pod které řadíme předmět nájmu, jeho přenechání do užívání nájemci, dočasnost a úplatnost. Ve třetí kapitole je věnována pozornost předmětu nájmu – prostoru sloužícího podnikání a jeho správě v případě podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Následující kapitola se zabývá vznikem nájmu a rozvádí požadavky kladené na nájemní smlouvu. Pátá kapitola se zabývá dočasností nájmu, nájmy na dobu neurčitou a na dobu určitou, nájmy sjednanými na neobvykle dlouhou dobu a prolongací nájmu, ať již ex contractu či ex lege. Předmětem šesté kapitoly je pak možnost zápisu nájmu do veřejného seznamu, resp. do katastru nemovitostí, podmínky provedení takového vkladu a nedostatky právní úpravy. Sedmá kapitola se zabývá jedním z pojmových znaků nájmu, a to jeho úplatností. Předmětem zkoumání jsou platby nájemného, služeb souvisejících s užíváním prostoru sloužícího podnikání a možnosti jejich zajištění. Osmá kapitola se věnuje právům a povinnostem nájemce, a to včetně péče řádného hospodáře, přenechání pronajaté věci do užívání třetí osobě, ale hlavně z hlediska změn provedených na pronajaté věci, ať již se souhlasem pronajímatele nebo bez něj. U změn provedených se souhlasem pronajímatele je věnována zvláštní pozornost jejich důsledkům z hlediska daňového práva. Následující kapitola zkoumá práva a povinnosti pronajímatele, a to včetně povinnosti k provádění nezbytných oprav, zajištění nerušeného užívání a oprávnění nájemce plynoucích z porušení těchto povinností. Dále se tato kapitola zabývá situacemi, kdy dojde ke změně v subjektu pronajímatele. Desátá kapitola je poslední kapitolou vztahující se právní úpravě platné na území České republiky. Jejím předmětem jsou jednotlivé způsoby skončení nájemního vztahu a práva a povinnosti smluvních stran z toho plynoucí. Pozornost je věnována povinnosti nájemce k předání prostor sloužících podnikání, ale i povinnostem na straně pronajímatele k vydání zhodnocení a náhrady za převzetí zákaznické základny. Jedenáctá kapitola obsahuje shrnutí právní úpravy tohoto institutu ve Spolkové republice Německo. V samotném závěru práce autorka hodnotí přínosy i negativa právní úpravy a naplnění cílů práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to analyse the applicable legal regulation of lease of commercial premises pursuant to the Act no. 89/2012 Coll., Civil code, as amended, in the context of general practice and with focus on material improvements of leased property. This thesis is divided into 11 chapters, each dealing with different aspects of the examined legal institute. The first two chapters are introductory and pertain to lease in general. The first chapter focuses on the evolution of lease throughout history, spanning from roman law to modern legal codes. The second chapter characterises lease as an obligation in general as it reports on placement of the relevant provisions within the civil code and on the characteristics of lease, which include its subject, yielding it to another for use, its temporariness and consideration. The third chapter deals with the subject of the lease, i.e. commercial premises and their administration in cases of co-ownership and community property of spouses. The following chapter deals with the creation of lease and explores the requirements for a valid and legally binding lease agreement. The fifth chapter considers the temporariness of lease, leases concluded both for indefinite and for definite period of time, leases concluded for an uncommonly long time period and prolongation, both ex contractu and ex lege. The subject of the sixth chapter is the facultative entry of lease in a public registry, or more precisely in the cadastral registry, its conditions and the shortcomings of its legal regulation. The seventh chapter examines one of the characteristics of any lease, the consideration. It focuses on rent, utilities payments and the means of securing these payments. The eight chapter pertains to the tenant’s rights and obligations, including the standard of due and reasonable care, yielding the use of the leased property to a third person, and most importantly, the alterations made to the leased property, either with or without the landlord’s consent. Alterations made with the landlord’s consent are further examined within the scope of tax law. The following chapter explores the landlord’s rights and obligations, including the obligations to administer repairs and to secure uninterrupted usage and the rights of the tenant in case of breach thereof. Furthermore, this chapter reports on changes in the subject of the landlord. The tenth chapter is the last chapter pertaining to Czech laws and regulations. It describes the various ways of termination of lease and reports on the rights and obligations of the parties arising thereof. It focuses on the tenant’s obligation to pass the leased property over and also on the landlord’s obligation to reimburse the tenant for material improvements and for the customer base acquired. The eleventh chapter briefly reports on the focal points of the legal regulation of commercial leases in the Federal Republic of Germany. In the closing part of the thesis, its author evaluates the legal regulation and whether the aims of the thesis were successfully achieved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Ludvíková 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Ludvíková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Ludvíková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 186 kB