velikost textu

Biblické výklady Jeronýma Hirnhaima ve spise Theologia Universalis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biblické výklady Jeronýma Hirnhaima ve spise Theologia Universalis
Název v angličtině:
Biblical Introduction in Jerome Hirnhaim´s Theologia Universalis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Oponent:
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Id práce:
178850
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
ThLic.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Písmo svaté, tradice, inspirace, interpretace, raný novověk
Klíčová slova v angličtině:
Scripture, tradition, inspiration, interpretation, early modern era
Abstrakt:
Anotace Rigorózní práce „Biblistické výklady Jeronýma Hirnhaima ve spise Theologia universalis“ je přispěvkem k hlubšímu poznání raněnovověkého uvažování o Písmu svatém. Teologické kompendium „Theologia universalis“ bylo sestaveno v druhé polovině 17. století Jeronýmem Hirnhaimem, opatem premonstrátského kláštera na Strahově, jako učební pomůcka pro řádové kleriky. Diplomová práce se zabývá výklady, které Jeroným Hirnhaim v tomto kompendiu podává o vztahu Písma svatého a tradice, biblické inspiraci, výkladu biblického textu a četbě Písma laiky. Srovnání s Kontroverzemi Roberta Bellarmina ukazuje, že Hirnhaimovy výklady se o tento Bellarminův spis ve značné míře opírají. Četné shody s učebnicí Gasparda Juénina, sestavenou v devadesátých letech 17. století ve Francii a určenou pro francouzské kněžské semináře, ukazují nadnárodní charakter raněnovověké katolické teologie i tehdejší pedagogické praxe. Rozdíly mezi tehdejším a současným pohledem na Písmo mohou být lze pozorovat v oblasti pastorační praxe.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis "Biblical Introduction in Jerome Hirnhaim's Theologia Universalis" contributes to a deeper understanding of the early modern thinking about the Holy Scripture. Theological compendium "Theologia universalis" was composed by Jerome Hirnhaim, abbot of the Premonstratensian monastery at Strahov, in the second half of the 17th century, and was used as a teaching aid for the monastic clergy. The thesis analyses the extracts from the Hirnhaim's compendium which are dedicated to the questions of relationship between Scripture and Tradition, biblical inspiration, interpretation of the biblical text and laity reading of Scripture. A comparison with Robert Bellarmine's "De Controversiis" shows that Hirnhaim's lectures were largely based on this Bellarmine's work. Numerous correspondences between the Hirnhaim's compendium and Gaspard Juénin's "Institutiones theologicae", a textbook compiled for use in the French seminaries in the nineties of the 17th century, shows a trans-national character of early modern Catholic theology and teaching practice. Differences between the early modern and current view of Scripture can be observed in the area of pas-toral practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 811 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 19.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 253 kB