velikost textu

Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související
Název v angličtině:
The age limit of criminal responsibility and connected matters
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vopěnková
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
178849
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Věková hranice trestní odpovědnosti, mladiství, sankcionování
Klíčová slova v angličtině:
The age limit of criminal responsibility, juveniles, punishments
Abstrakt:
Abstrakt Název diplomové práce: Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku věkové hranice trestní odpovědnosti. Snaží se popsat faktory, které se s hranicí pojí, a které ovlivňují výsledný praktický dopad hranice a s ní spojených ustanovení na mladistvé. První kapitola popisuje historický vývoj právních úprav věkové hranice trestní odpovědnosti se zaměřením na oblast České republiky. Nabízí možnost sledovat posuny v trestním právu nad mladistvými a jeho vývoj až do konce 20. století. Druhá kapitola se věnuje trestnímu mezinárodnímu právu v oblasti mládeže a popisuje, jak se různé mezinárodní organizace a jimi vytvořené dokumenty staví k věkové hranici trestní odpovědnosti. V třetí kapitole jsou popsány čtyři hlavní způsoby vymezení věkové hranice trestní odpovědnosti, se kterými je možné se v zahraničí setkat. V kapitole je možno nalézt příklady úprav jednotlivých států a vysvětlení kladů i záporů jednotlivých systémů. Čtvrtá kapitola popisuje vývoj českého práva nad mládeží v poslední době a úpravu věkové hranice trestní odpovědnosti v České republice. Detailněji se pak věnuje skupině dětí a skupině mladistvých a popisuje jejich postavení v rámci českého trestního práva. Pátá kapitola se věnuje sankcionování mládeže. Podrobně popisuje výchovná, ochranná a trestní opatření a u každé skupiny navíc blíže rozebírá jeden konkrétní typ opatření. Kapitola také popisuje i sankcionování dětí mladších 15 let a jak se liší od sankcionování mladistvých. Šestá kapitola uvádí příklady některých forem trestů, které jsou používány v zahraničí a které by bylo, nebo naopak nebylo vhodné přijmout i do českého právního prostředí. Kapitola se věnuje i elektronickému monitorovacímu systému, který je v České republice zaveden krátce, ale který je v zahraničí již velmi rozšířený.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: The age limit of criminal responsibility and connected matters Thesis comprehensively deals with the issue of the age limit of criminal responsibility. It describes factors connected to the age limit and factors, which influence the practical impact of the age limit and connected provisions on young offenders. The first chapter describes the historical evolution of law provisions connected to the age limit of criminal responsibility, focusing on the Czech Republic. It offers an opportunity to track the evolution and changes in the criminal law on young offenders until the end of the 20th century. The second chapter deals with the international criminal law on young offenders and describes opinion of international organizations on the matter of the age limit of criminal responsibility. The third chapter is about the four main systems, how the age limit is set in foreign countries. Examples of foreign provisions and explanation of positive and negative aspects can be also found in this chapter. The fourth chapter describes recent evolution of Czech law on young offenders and description of the system of the age limit in the Czech Republic. It also includes description of groups of children and juveniles and characterizes their position in Czech law. The fifth chapter concerns forms of punishment of young offenders in the Czech Republic. It describes educational, protective and punitive measures with one example described in detail for each group of measures. This chapter also deals with sanctions for children younger than 15 years and how it differs from sanctions for juveniles. The sixth chapter offers examples of several forms of sanctions, which are used in foreign countries and which should or should not be applied into Czech law system. The chapter concerns a part about an electronic monitoring system, which is functioning for quite a short time in the Czech Republic, but which is common in some foreign counties for several decades.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vopěnková 947 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vopěnková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vopěnková 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB