velikost textu

Alternativní tresty v České republice: Specifikum trestu domácího vězení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní tresty v České republice: Specifikum trestu domácího vězení
Název v angličtině:
Alternative Sentences in the Czech republic: Specific of Home Arrest
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Dytrychová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Homolová
Id práce:
178805
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alternativní tresty|domácí vězení|elektronický monitorovací systém|probace|mediace|restorativní justice
Klíčová slova v angličtině:
alternative sanctions|house arrest|electronic monitoring system|probation|mediation|restorative justice
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl zmapovat postavení trestu domácího vězení v České republice. S nadcházejícími změnami v podobě implementace elektronického monitorovacího systému očekává odborná i laická veřejnost větší četnost ukládání tohoto typu trestu, úlevu kontrolnímu aparátu a jeho snazší kontrolovatelnost. Těžištěm teoretické části práce jsou vybraná základní témata objasňující rozsáhlou problematiku systému alternativních trestů, především pak právě trestu domácího vězení. V praktické části je využito kvalitativních metod polostrukturovaných rozhovorů s odborníky z Probační a mediační služby České republiky. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že trest domácího vězení je stále odborníky vnímám jako okrajový a málo využívaný oproti ostatním druhům alternativních sankcí. Trest domácího vězení po zavedení elektronického monitorovacího systému dále nemá takový potenciál jako jiné alternativní sankce, neboť s sebou nese mnohá omezení a není jej možné ukládat všem odsouzeným, kteří by doposud bez této implementace mohli trest domácího vězení vykonávat. Jedním z dalších zjištění je, že zavedení elektronického monitorovacího systému bude znamenat zpočátku zvýšenou náročnost pro probační a mediační pracovníky, jelikož se jedná o revoluční změnu v oblasti trestu domácího vězení.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis aims to map the position of the house arrest in the Czech Republic. With the forthcoming changes in the implementation of the electronic monitoring system, the professional and lay public expect a greater frequency of usage of this type of sanction, relief of the control system and its easier controllability. The focus of the theoretical part of the thesis is selected basic topics explaining the extensive problems of the system of alternative sentences, especially the sentence of home arrest. In the practical part, qualitative methods of semi- structured interviews with experts from the Probation and Mediation Service of the Czech Republic are used. Research has shown that prison sentences are still perceived by experts as marginalized and less used than other types of alternative sanctions. The home arrest sentence after the deployment of an electronic monitoring system does not have the potential as other alternative sanctions because it carries many constraints and cannot be imposed on all convicts who would have been able to carry out the prison sentence without this implementation. One further finding is that the introduction of an electronic monitoring system will in the beginning lead to increased demands for probation and mediation staff, as this is a revolutionary change in the area of prison sentences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Dytrychová 929 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Dytrychová 371 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Dytrychová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Dytrychová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Homolová 520 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 154 kB