velikost textu

Aktivierende Methoden als Schlüssel zur effektiven Beherrschung der Grammatik in der Erwachsenenbildung

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivierende Methoden als Schlüssel zur effektiven Beherrschung der Grammatik in der Erwachsenenbildung
Název v češtině:
Aktivizační metody jako kritérium k efektivnímu ovládnutí gramatiky ve výuce dospělých
Název v angličtině:
Activating Teaching Methods as an Effective Aspect of Teaching Grammar to Adult Students
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Mašková
Vedoucí:
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Oponent:
Dr. phil. Thomas Schneider
Id práce:
178798
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NEJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
němčina jako cizí jazyk|výuka dospělých|firemní výuka|aktivizační metody
Klíčová slova v angličtině:
German as a Foreign Language|Adult Education|Corporate Courses|Activating Teaching Approaches
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím aktivizačních metod při pochopení a osvojení daných gramatických jevů ve výuce němčiny dospělých se zřetelem na výuku ve firemních kurzech. Studenti firemních kurzů mají svá specifika, a to především v oblasti učební biografie, motivace a procesu učení, jimiž se liší od žáků školního věku. Nejčastěji ovládají jazykovou úroveň od A1 do B1 (SERR) a vyžadují osvojení gramatických jevů v rámci zlepšování své jazykové produkce. Gramatické jevy mohou být v tomto typu výuky vyučovány pomocí klasických, komplexních a aktivizačních metod. Výzkumná část práce pojednává výhradně o aktivizačních metodách a jejich možnosti využití ve firemní skupinové výuce. Cílem práce bylo provést pozorování jednotlivých hodin a na jejich základě společně s dotazníky vyplněnými zúčastněnými studenty vyhodnotit, zda použité aktivizační metody přispěly ke zvýšení motivace během hodiny, pochopení a osvojení daných gramatických jevů a celkově se pro danou cílovou skupinu jevily jako efektivní. Pro toto vyhodnocení bylo formulováno pět hypotéz, které dokázaly, že aktivizační metody mají svou platnost i ve firemní výuce, upřednostňují je především muži a studenti mladší 35 let a celkově zlepšují porozumění daných gramatických jevů v tomto typu výuky. Neprokázala se souvztažnost délky přípravy aktivizační metody s efektivitou pro studenty. Přílohy práce shrnují jednotlivé aktivizační metody pro gramatiku časů, které mohou být využity učiteli firemní i běžné výuky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the use of the activating teaching approaches and their effectiveness for understanding and mastering the grammatical phenomena of adult students, mainly in the corporate courses for German language. The students of the corporate courses have their specific set of learning aspects, particularly in the field of their learning biography, motivation, and the learning process that distinguishes them from the school-age students. These students, usually at the language level from A1 to B1 (CEFR), require the acquisition of grammatical features to improve their language production. Grammatical phenomena are taught in this method of teaching using classical, complex and activating approaches. The empirical research of this thesis deals specifically with the activating teaching approaches in the corporate courses. It contains the observations of the individual corporate lessons using activating approaches as well as questionnaires filled in by participating students. The thesis concludes und evaluates the contribution of activating teaching approaches to the motivation during the lesson, the effect that they have on the understanding and acquisition of the given grammatical phenomena for the target group of adult students. For the thesis conclusion, there have been formulated five hypotheses that prove that the activating approaches are valid in the corporate courses, that they are preferred by the specific gender and age groups such as men and students under the age of 35, and that they generally improve the understanding of given grammar phenomena in this type of courses. The correlation between the length of preparation the activating approach and the efficiency for the students has not been proved. The appendixes summarize approaches of the grammar phenomenon for tenses and can be used by teachers of the corporate courses as well as by teachers in the public schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Mašková 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anna Mašková 6.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Mašková 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Mašková 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. phil. Thomas Schneider 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 152 kB