velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o polymorbidního pacienta po transplantaci jater

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o polymorbidního pacienta po transplantaci jater
Název v angličtině:
Case study of physiotherapy care of a polymorbid patient after liver transplantation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Kovařovic
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Bc. Robert Charvát
Id práce:
178762
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Játra, transplantace, žlučník, fyzioterapie, nádor
Klíčová slova v angličtině:
liver, transplantation, gallbladder, physioterapy, tumor
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o polymorbidního pacienta po transplantaci jater. Cíle: Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice fyzioterapeutické péče po transplantaci jater, systémové sestavení, vedení a zaznamenání terapeutických jednotek, sledování jejich výsledků a celkové zhodnocení provedených terapií u polymorbidního pacienta po transplantaci jater. Metody: Tato bakalářská práce je zčásti rešerší zdrojů, týkající se daného tématu, zčásti kazuistikou polymorbidního pacienta po transplantaci jater, s kterým jsem pracoval v období 18. 1.2019 – 30. 1.2019 v IKEM v Praze. První teoretická část obsahuje anatomický a fyziologický popis jater a žlučníku, druhy onemocnění postihující tyto orgány, jejich diagnostiku a léčbu. Druhá – speciální část této bakalářské práce je kazuistikou pacienta. Výsledky: Vzhledem k velmi závažnému stavu pacienta bylo hlavním cílem fyzioterapeutické péče udržení pokud možno co největší možné kondice a zlepšení momentálního fyzického stavu pacienta po častých revizních operacích. Tyto cíle se podařilo splnit v největší možné míře. Po ukončení terapií je pacient schopen spontánního dýchání a částečné sebeobsluhy pomocí horních končetin. Klíčová slova: Játra, transplantace, žlučník, fyzioterapie, nádor
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Case study of physiotherapy care of a polymorbid patient after liver transplantation Objectives: The aim of this work is a conclusion of theoretical knowledge about physioterapeutic care after the liver transplantation, systematic leading and recording of terapeutic units, tracking the results and overal apreciation of all proposed therapies of polymorbid patient after liver transplantation. Methods: This thesis is split into two parts, first part is research of resources about given topic, second part is case report of polymorbid pacient after the liver transplantation with whom I worked in the time of 18.1. 2019 – 30.1. 2019 in IKEM in Prague. First theoretical part contains anatomical and fyziologial description of liver and gallbladder, types of illnesses that affects these organs, the diagnostics of those illnesses and treatment. Second – special – part of this thesis is case report of the patient. Results: Due to serious condition of the patient was the main goal of the physioterapeutic care to keep the biggest possible condition and improve actual physical state of the patient after frequent revision operations. These goals were accomplished in the highest possible degree, after the termination of therapies, is the patient able to breath spontaneously, and partly able to self-help by upper extremities. Keywords: liver, transplantation, gallbladder, physioterapy, tumor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Kovařovic 2.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vojtěch Kovařovic 958 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Kovařovic 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Kovařovic 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Robert Charvát 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB