velikost textu

Ukrajinské akademické spolky v meziválečném Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ukrajinské akademické spolky v meziválečném Československu
Název v angličtině:
Ukrainian Academic Associations in the Interwar Czechoslovakia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sergiy Kobyletskyy
Vedoucí:
doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D.
Oponent:
Radomyr Mokryk
Id práce:
178741
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ukrajinská emigrace|Československo a ukrajince|vědecké a studentské společnosti|ukrajinský muzeum v Praze|ukrajinská svobodná univerzita|meziválečné období v Československu
Klíčová slova v angličtině:
Ukrainian emigration|Czechoslovakia and Ukrainians|Science and student organisations|Ukrainian Museum in Prague|Ukrainian Free University|Interwar Period in Czechoslovakia
Abstrakt:
ANOTACE Diplomová práce je věnovaná vyzkumu činností ukrajinských akademických spolků v Československu v meziválečném období. V práci jsou zkoumány předpoklady vzniku a vývoje různých akademických ukrajinských spolků a institutů, které působily díky podpoře Československé vlády a zahájení Ruské pomocné akce. První část práce vysvětlí důvody, proč byli Ukrajinci nuceni opustit svou vlastní půdu a organizovat život v zahraničí. Další část se zaměří na založení ukrajinských akademíckých institutů a jejích vnitřních společností na území Československa, včetně Ukrajinské svobodné univerzity, Hospodářskéké akademie v Poděbradech, Historiko-filologické společnosti atd. Poslední část je věnována studiu činnosti Historicko-filologické společnosti a Spolku a Muzeu osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze, jeho snaze shromažďovat veškerý materiál který se týká Ukrajiny. Kromě toho lze v práci nalézt i další menší organizace a skupiny, které fungovaly jako součást výše uvedených struktur nebo měly velmi omezený rozsah vědeckých zájmů a jednaly samostatně, a proto se v historiografii často nezmiňují.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma Thesis is devoted to research of activities of Ukrainian academic associations in Czechoslovakia in the interwar period. The Thesis examines the prerequisites for the establishment and development of various academic Ukrainian associations and institutes that have been supported by the Czechoslovak government and the launch of the Russian relief action. The first part explains why Ukrainians were forced to leave their own land and organize their lives abroad. The next part will look at the establishment of Ukrainian institutes and organizations in the territory of Czechoslovakia, including the Ukrainian Free University, the Technical Academy in Poděbrady, the Historical and Philological Society, etc. The last part is devoted to the study of the activities of the Association and the Museum of the Liberation Fight of Ukraine in Prague and its effort to collect all material concerning Ukraine. In addition, other smaller organizations and groups can be found in the work, which acted as part of the above structures or had a very limited range of scientific interests and acted independently, which is why they are often not mentioned in historiography.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sergiy Kobyletskyy 893 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sergiy Kobyletskyy 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sergiy Kobyletskyy 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 572 kB
Stáhnout Posudek oponenta Radomyr Mokryk 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 153 kB