velikost textu

English as Lingua Franca in Cyprus after 2003: Questions of identity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
English as Lingua Franca in Cyprus after 2003: Questions of identity
Název v češtině:
Angličtina jako lingua franca na Kypru po roce 2003: otázky identity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Mustafa Savoglu
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Oponenti:
Gábor Czoch
Mgr. et Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Id práce:
178739
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (TEMA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
jazyk|dialekt|identita|Kypr|formování národa|vzdělání|angličtina|lingua franca|jazyková politika|multilingvismus|bilingvismus
Klíčová slova v angličtině:
language|dialect|identity|Cyprus|nation-building|education|English|Lingua Franca|language policy|multilingualism|bilingualism
Abstrakt:
Abstrakt: Kypr je mnohojazyčný a multikulturní ostrov. Jeho obyvatelstvo žije odděleně, segregováno podle náboženských a národnostních hledisek. V roce 1974 tato segregace nabyla podoby fyzického rozdělení ostrova. Po dvaceti devíti letech rozdělení, 23. dubna 2003, byly hranice, resp. hraniční přechody, otevřeny, a dvě největší komunity ostrova, řečtí Kypřané a turečtí Kypřané, se opět dostaly do vzájemného kontaktu. Nový fakt vzájemného styku nastolil také otázku jazyka. Tato diplomová práce zkoumá vývoj jazykové politiky a plánování na Kypru. Studie ukazuje, že od znovuobnovení vzájemných kontaktů anglický jazyk sloužil jako tzv. lingua franca a šířil se napříč dělením ostrova. Výzkum analyzuje vývoj jazykových politik a plánování v rámci tří kategorií: A) politika a jazykové politiky a plánování na Kypru; B) občanská společnost a jazykové politiky a plánování na Kypru; C) vzdělání a jazykové politiky a plánování na Kypru. Výsledky výzkumu ukazují, že obě strany (Sever a Jih) usilují o dvojjazyčný, řecko-turecký Kypr, avšak současná situace ukazuje, že absence jazykových politik a plánování spolu se spoluprací mezi oběma stranami vede k šíření anglického jazyka. Anglický jazyk je tudíž jazykem rekonciliace a mírového uspořádání na Kypru od roku 2003. Klíčová slova: Jazykové politiky a plánování; Kypr; anglický jazyk; bilingvismus; konflikt a jazyk; kyperské identity; kyperská otázka; rekonciliace
Abstract v angličtině:
Abstract As a multilingual and multicultural island, Cyprus has been segregated based on religion, identities, communities, and nationalities. In 1974, this segregation became a physical division of the island. After twenty-nine years of division, in 2003 April 23rd, the borders or in other words, the check-points were opened, and the two biggest communities of the island; Greek Cypriots and Turkish Cypriots, have been put in contact again. The phenomenon that the both communities were put in contact again also brought the question of language along with. This thesis investigates the evolution of the language policies and planning (LPP) in Cyprus. This research has found that since the beginning of the first crossings, English language has been functioning as Lingua franca, and being spread across the divide. The research analyzes the evolution of the LPP under three categories; A) Politics and Language Policies and Planning in Cyprus, B) Civil Society and Language Policies and Planning in Cyprus, C) Education and Language Policies and Planning in Cyprus. The results of the research have shown that the both sides (North and South) are willing to achieve a Greek and Turkish bilingual Cyprus, whereas the current situation points out that the lack policies and planning along with cooperation between the two sides results in the spread of English language. Therefore, English language is being the language of reconciliation and peace in Cyprus since 2003. Keywords: Language Policies and Planning, Cyprus, English, bilingualism, conflict and language, Cypriot identities, Cyprus problem, reconciliation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mustafa Savoglu 2.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mustafa Savoglu 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mustafa Savoglu 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 886 kB
Stáhnout Posudek oponenta Gábor Czoch 684 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 152 kB