velikost textu

Izosterní analogy transkarbamů, syntéza, vlastnosti a biologická aktivita

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Izosterní analogy transkarbamů, syntéza, vlastnosti a biologická aktivita
Název v angličtině:
Isosters of transkarbams, synthesis, properties and biological activity
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Tomáš Holas
Školitel:
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
prof. RNDr. Luděk Beneš, DrSc.
Id práce:
17872
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
Bioorganická chemie (DB)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Stěžejní řešenou problematikou této práce byla syntéza a testování izosterních analogů T12. V rámci této disertační práce bylo připraveno celkem 76 látek, které nebyly dosud v literatuře popsány. Z tohoto množství bylo 28 látek testováno jako akceleranty transdermální permeace. Struktura připravených látek byla potvrzena FTIR, 1H NMR a 13C NMR spektry. Čistota výsledných solí karbamových kyselin byla ověřena CHN analýzou. Akcelerační aktivita byla vzhledem k zjištěným výsledkům, časové a finanční náročnosti testována pouze u vybraných látek. Bylo provedeno více než 400 permeací a vyhodnoceno přes 3000 HPLC chromatogramů. Z permeačních studií byl ve středně lipofilním vehikulu zjištěn vztah mezi strukturou a účinkem testovaných látek. Transdermální akcelerační aktivita látek z donorového média 60% propylenglykolu je v následujícím pořadí: ester karbonát keton ≥ amid = karbamát = alkan. Byly získány další důkazy potvrzující navržený mechanismus účinku T12 spočívající v uvolnění CO2 ve stratum coreum.
Abstract v angličtině:
1. SUMMARY The major aim of this dissertation was to synthesize and test isosteric analogs of T12. On the whole, 76 new compounds were prepared which have not previously been published. 28 compounds were tested as the transdermal permeation enhancers. Structure of these synthesized compounds was confirmed by FTIR, 1H NMR and 13C NMR analysis. Purity of the carbamate salts was verified by CHN analysis. With respect to the results, financial and time demandingness, permeation-enhancing activity was measured only on selected compounds. More than 400 permeation experiments were performed, more than 3000 HPLC chromatograms were analysed. To sum up, the permeation studies have shown that there is the relationship between structure and action of the studied compounds in the middle-lipophilic donor medium. Permeation-enhancing activity from the 60% propyleneglycol donor medium is in the following order: ester carbonate ketone ≥ amide = carbamate = alkane. Furthermore, there have been found another arguments confirming proposed mechanism of action of T12 – CO2 release in stratum corneum.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Tomáš Holas 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Tomáš Holas 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Tomáš Holas 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. 742 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Luděk Beneš, DrSc. 809 kB