velikost textu

Udržitelný rozvoj památek v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Udržitelný rozvoj památek v Praze
Název v angličtině:
The sustainable development of historical monuments in Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Čámská
Vedoucí:
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Aleš Pospíšil
Id práce:
178668
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
památková péče, cestovní ruch, služby, památky, udržitelný rozvoj, turisté, Praha
Klíčová slova v angličtině:
heritage preservation, travel tourism, services, monuments, sustainable development, tourists, Prague
Abstrakt:
Anotace Cílem diplomové práce je zmapovat vliv návštěvnosti památek v Pražské památkové rezervaci na jejich stav a udržitelnost a předložit případné návrhy na zlepšení. Mezi další výstupy práce budou kromě těchto návrhů zařazeny nové podněty na zkvalitnění situace v budoucnu, dále nové marketingové produkty a strategie, které by vedly k rozšíření udržitelného rozvoje památek a péče o ně. Teoretická část práce se věnuje obecnému vymezení pojmu Pražské památkové rezervace, základním statistikám cestovního ruchu a samotné památkové péči v pražské metropoli. Další nedílnou součástí práce jsou marketingové a demarketingové strategie regulující toky návštěvníků, jež jsou používány jednotlivými institucemi. Praktickou část tvoří převážně kvantitativní dotazníkové šetření, z něhož byly získávány odpovědi v rámci víceletého průzkumu mezi návštěvníky města Prahy, s cílem zjistit zejména motivaci zahraničních návštěvníků k cestě do Prahy, nejnavštěvovanější místa a také, zda jsou turisté s návštěvou spokojeni. V diplomové práci jsou zařazeny, popsány a zhodnoceny pouze vybrané otázky týkající se tématu. Závěrečná kapitola popisuje a předkládá návrhy na zlepšení situace podle výsledků odpovědí z dotazníků. V návaznosti na výsledky šetření jsou navrženy marketingové strategie, jež by mohly pomoci ve zkvalitnění péče o pražské památky.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The sustainable development of historical monuments in Prague The aim of this diploma thesis is to map the influence the visiting of sights in the Prague Heritage Reservation on their condition and sustainability and to submit possible suggestions for improvement. In addition to these proposals, new possible outcomes will be added to improve the situation in the future, further new marketing products, strategies that would lead to the expansion of the sustainable development of the monuments and the care for them. The teoretical part deals with the general definition of the concept of Prague Heritage Reservation, basics statistics of tourism and the monument care itself in Prague. Another integral part of the thesis are marketing and demarketing strategies regulating the flows of visitors, which are used by individual institutions. The practical part consist predominantly of a quantitative survey, from the answers were obtained during a multi-year survey among the visitors of he city of Prague, in order to find out especially the motivation of foreign visitors to travel to Prague, the most visited places and also whether tourists are satisfied with visit. In diploma thesis, only selected questions related to the topic are included, described and evaluated. The final chapter presents and describes suggestions for improving the situation based on data collected from the questionnaire. Following the results of the survey, a marketing strategy is proposed, whose contribution could help to improve the care for the Prague monuments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Čámská 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Čámská 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Čámská 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Aleš Pospíšil 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 155 kB