velikost textu

Реактивация и создание самобытной лексики в современном украинском языке (на примере названий профессий и должностей).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Реактивация и создание самобытной лексики в современном украинском языке (на примере названий профессий и должностей).
Název v češtině:
Obnova zapomenutého a vytváření nového lexika v současném ukrajinském jazyce (na příkladech názvů profesí a pracovních pozic).
Název v angličtině:
The renewal of the forgotten and forming of the new lexis in the contemporary Ukrainian language (using examples of professions and positions).
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Uladzimir Morozuk
Vedoucí:
doc. Tetjana Petrivna Sverdan, CSc.
Oponent:
Mgr. Jana Macurová, Ph.D.
Id práce:
178664
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Východoevropská studia (VE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
reaktivace slov|lexikální tvorba|ukrajinský jazyk|svébytný lexikon|stylistika|slovotvorba
Klíčová slova v angličtině:
reactivation of words|lexical creation|Ukrainian language|distinctive lexicon|stylistics|word formation
Abstrakt:
Bakalářská práce je věnována problematice opětovné adaptace autentických ukrajinských slov do současného jazyka. Otázka lexikálních změn je aktuální ve všech postsovětských zemích, včetně Ukrajiny. Hlavním cílem bakalářské práce je analýza lexémů vyskytujících se v slovníku „Mova ne kalka“, které mají podle autorů nahradit existující lexémy. Pro účely práce bylo nutné vymezit užší skupinu slov, jedná se o slova, která označují profese a jsou zaznamenána v oficiálním ukrajinském Seznamu profesí. Každý nabízený lexém podléhá rozboru ve 3 rovinách: sémantické, slovotvorné a stylistické. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis is devoted to the issue of re-adaptation of authentic Ukrainian words to contemporary language. The issue of lexical changes is current in all post-Soviet countries, including Ukraine. The main aim of the bachelor thesis is to analyze the lexemes found in the dictionary "Mova ne kalka", which according to the authors should replace the existing lexemes. For the purpose of the work it was necessary to define a narrower group of words, these are words that denote professions and are recorded in the official Ukrainian List of Professions. Each lexis offered is subject to analysis in 3 levels: semantic, word-forming and stylistic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Uladzimir Morozuk 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Uladzimir Morozuk 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Uladzimir Morozuk 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Tetjana Petrivna Sverdan, CSc. 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Macurová, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB