text size

Porovnanie účinnosti extrakcie selénu z potravinových doplnkov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Porovnanie účinnosti extrakcie selénu z potravinových doplnkov
Title (in czech):
Porovnání účinnosti extrakce selenu z potravinových doplňků
Titile (in english):
Comparison of selenium extraction efficiency from food supplements
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Lucia Molnárová
Supervisor:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Consultant:
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
Thesis Id:
178659
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (B1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (BKATA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/06/2018
Defence result:
Very good
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, selen, optimalizace
Keywords:
Atomic absorption spectrometry, flame atomization, selenium, optimalization
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo porovnání účinnosti extrakce selenu z doplňků stravy obsahujících různé deklarované formy selenu. Pro stanovení účinnosti extrakce byla použita metoda atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací. Prvním krokem pro stanovení selenu ve čtyřech reálných vzorcích bylo experimentální nalezení optimálních podmínek stanovení selenu technikou plamenové atomizace. Mezi optimalizované parametry patřilo složení plamenu, průtoková rychlost paliva, úhel natočení hořáku, horizontální poloha hořáku a šířka spektrálního intervalu. Při testovaní složení plamenu byly naměřeny vyšší odezvy s použitím vzduchu jako oxidovadla, a proto byl pro další optimalizace a měření reálných vzorků použit plamen acetylen-vzduch. Po optimalizaci podmínek byla zjištěna kalibrační závislost a byly vypočteny základní charakteristiky měření. Pro stanovení selenu byla určena mez detekce a stanovitelnosti, opakovatelnost, citlivost a pracovní rozsah. Mez detekce byla 0,12 mg dm-3. Reálné vzorky tablet doplňků stravy byly mechanicky homogenizovány a převedeny do vodných roztoků, které byly následně za optimálních podmínek analyzovány. Nejvyšší účinnost extrakce, 52,3 %, organické formy selenu byla dosažena v roztoku Trizma hydrochloridu o koncentraci 0,10 mol dm-3 při pH 9. Nejvyšší účinnost extrakce anorganické formy selenu, 37,3 %, byla naměřena v roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 0,01 mol dm-3 při pH 12. Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, selen, optimalizace
Abstract:
Abstract The aim of this bachelor thesis was comparison of selenium extraction efficiency from food supplements which contain various declared forms of selenium. The method of atomic absorption spectrometry with flame atomization was used to determine the efficiency of the extraction. The first step for the determination of selenium in four real samples was the experimental finding of optimal conditions for selenium determination by flame AAS technique. Optimized parameters included the flame composition, the fuel flow rate, the angle of burner rotation, the horizontal burner position and the spectral range. During the testing the flame composition, higher responses were measured by using air as an oxidant, and therefore acetylene-air flame was used to other optimize and measure real samples. After optimization of the conditions, the calibration dependence was determined and the basic characteristics of the measurements were calculated. The detection limit and determination repeatability, sensitivity and operating range were determined for selenium determination. The detection limit was 0.12 mg dm-3. The real samples of the food supplement tablets were mechanically homogenized and transferred to aqueous solutions, which were subsequently analyzed by the optimal conditions. The highest extraction efficiency 52.3% of the organic selenium was achieved in a 0.10 mol dm-3 solution of Trizma hydrochloride at pH 9. The highest extraction efficiency of the inorganic selenium 37.3% was measured in sodium hydroxide solution - concentration of 0.01 mol dm-3 at pH 12. Key words Atomic absorption spectrometry, flame atomization, selenium, optimalization
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lucia Molnárová 1.3 MB
Download Abstract in czech Bc. Lucia Molnárová 49 kB
Download Abstract in english Bc. Lucia Molnárová 65 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 39 kB
Download Opponent's review RNDr. Václav Červený, Ph.D. 449 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB