velikost textu

Porovnanie účinnosti extrakcie selénu z potravinových doplnkov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnanie účinnosti extrakcie selénu z potravinových doplnkov
Název v češtině:
Porovnání účinnosti extrakce selenu z potravinových doplňků
Název v angličtině:
Comparison of selenium extraction efficiency from food supplements
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucia Molnárová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
Id práce:
178659
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, selen, optimalizace
Klíčová slova v angličtině:
Atomic absorption spectrometry, flame atomization, selenium, optimalization
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo porovnání účinnosti extrakce selenu z doplňků stravy obsahujících různé deklarované formy selenu. Pro stanovení účinnosti extrakce byla použita metoda atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací. Prvním krokem pro stanovení selenu ve čtyřech reálných vzorcích bylo experimentální nalezení optimálních podmínek stanovení selenu technikou plamenové atomizace. Mezi optimalizované parametry patřilo složení plamenu, průtoková rychlost paliva, úhel natočení hořáku, horizontální poloha hořáku a šířka spektrálního intervalu. Při testovaní složení plamenu byly naměřeny vyšší odezvy s použitím vzduchu jako oxidovadla, a proto byl pro další optimalizace a měření reálných vzorků použit plamen acetylen-vzduch. Po optimalizaci podmínek byla zjištěna kalibrační závislost a byly vypočteny základní charakteristiky měření. Pro stanovení selenu byla určena mez detekce a stanovitelnosti, opakovatelnost, citlivost a pracovní rozsah. Mez detekce byla 0,12 mg dm-3. Reálné vzorky tablet doplňků stravy byly mechanicky homogenizovány a převedeny do vodných roztoků, které byly následně za optimálních podmínek analyzovány. Nejvyšší účinnost extrakce, 52,3 %, organické formy selenu byla dosažena v roztoku Trizma hydrochloridu o koncentraci 0,10 mol dm-3 při pH 9. Nejvyšší účinnost extrakce anorganické formy selenu, 37,3 %, byla naměřena v roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 0,01 mol dm-3 při pH 12. Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, selen, optimalizace
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis was comparison of selenium extraction efficiency from food supplements which contain various declared forms of selenium. The method of atomic absorption spectrometry with flame atomization was used to determine the efficiency of the extraction. The first step for the determination of selenium in four real samples was the experimental finding of optimal conditions for selenium determination by flame AAS technique. Optimized parameters included the flame composition, the fuel flow rate, the angle of burner rotation, the horizontal burner position and the spectral range. During the testing the flame composition, higher responses were measured by using air as an oxidant, and therefore acetylene-air flame was used to other optimize and measure real samples. After optimization of the conditions, the calibration dependence was determined and the basic characteristics of the measurements were calculated. The detection limit and determination repeatability, sensitivity and operating range were determined for selenium determination. The detection limit was 0.12 mg dm-3. The real samples of the food supplement tablets were mechanically homogenized and transferred to aqueous solutions, which were subsequently analyzed by the optimal conditions. The highest extraction efficiency 52.3% of the organic selenium was achieved in a 0.10 mol dm-3 solution of Trizma hydrochloride at pH 9. The highest extraction efficiency of the inorganic selenium 37.3% was measured in sodium hydroxide solution - concentration of 0.01 mol dm-3 at pH 12. Key words Atomic absorption spectrometry, flame atomization, selenium, optimalization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucia Molnárová 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucia Molnárová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucia Molnárová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Červený, Ph.D. 449 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB