velikost textu

Videomapping jako film. Filmové postupy v tvorbě skupiny Macula

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Videomapping jako film. Filmové postupy v tvorbě skupiny Macula
Název v angličtině:
Projection mapping as a film. Film techniques used in works of the Macula group
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Bezucha
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magda Španihelová
Id práce:
178612
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra filmových studií (21-KFS)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Filmová studia (FIV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Videomapping|projection mapping|filmová relokace|Macula
Klíčová slova v angličtině:
Videomapping|projection mapping|film relocation|Macula
Abstrakt:
ABSTRAKT Videomapping se na našem území začal v širší míře objevovat až v posledních deseti letech. Jedná se o vizuální proces, kdy je na povrch reálných objektů promítaná projekce pohyblivé- ho obrazu, která s tímto povrchem kreativním způsobem pracuje. Z prostředí interiérových galerijních instalací a  klubových vystoupení se tento fenomén velmi rychle rozrostl až do současného stavu, kdy je velkoplošná mappingová projekce na fasádu běžnou součástí nejrůz- nějších brandingových kampaní nebo městských slavností. Cílem této bakalářské práce je ukázat, jakým způsobem k  nám videomapping promlouvá, jaký je jeho vztah k filmu, jaké jsou jejich společné rysy a odlišnosti, případně jaké stylové prvky videomapping používá. Odpovědi na tyto otázky bude práce hledat zejména v tvorbě české vizuální skupiny Macula, konkrétně pak v jejich projekcích z let 2009–2014, kdy ve skupině působili jako hlavní autoři Amar Mulabegović, Dan Gregor a Ondřej Skala. Samo- statná kapitola bude věnována historickému kontextu videomappingu a jeho vztahu k dalším formy pohyblivého obrazu. Těžištěm práce bude analýza jednotlivých mediálních rovin a po- stupů spojených s videomappingem. Práce bude vycházet z veřejně dostupných pramenů – ze záznamů jednotlivých představení, z dosud publikovaných odborných prací, z rozhovorů nebo dostupných článků v tisku. Te- oretická část práce se bude opírat o přístupy nové filmové historie, neoformalismu, teorie nových médií, sémiotiku nebo analytické postupy spojené s experimentálním filmem. KLÍČOVÁ SLOVA Videomapping, projection mapping, filmová relokace, Macula.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Projection mapping is a visual process where a moving picture is projected onto the surface of real objects in a creative manner. This phenomenon started to appear widely in galleries and music clubs just about ten years ago, but it has grown very quickly. Today large-scale projection mappings are a common part of various brand campaigns and city celebrations. The main objective of this thesis is to describe how the projection mapping language works, how it is related to the film language and what aspects of style and form are present in this kind of visual work. This thesis focuses on the works of a Czech visual group called the Macula, which was active during the years 2009–2014. At that time the main group members were Amar Mulabegović, Dan Gregor and Ondřej Skala. My research will be based on publicly available sources – live performance video recordings, previously published research papers and public interviews. Methodologically, this thesis will be based on the approach of new film history, neoformalism, new media theory, semiotics and other approaches associated with experimental film analysis. KEYWORDS Videomapping, projection mapping, film relocation, Macula.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Bezucha 951 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Bezucha 513 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Bezucha 509 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magda Španihelová 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ivan Klimeš 152 kB