velikost textu

Výchova v rodině dítěte s vážnýmonemocněním: pohled rodiče a sourozence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova v rodině dítěte s vážnýmonemocněním: pohled rodiče a sourozence
Název v angličtině:
Education in the family of a child with serious illness: the view parents and siblings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdalena Maxová
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Id práce:
178597
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodina|sourozenecké vztahy|vážné onemocnění dítěte|výchova.
Klíčová slova v angličtině:
Family|sibling relationships|serious disease of a child|education.
Abstrakt:
NÁZEV PRÁCE Výchova v rodině dítěte s vážným onemocněním: pohled rodiče a sourozence ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá pohledem rodičů a sourozenců na výchovu v rodině dítěte, které prodělalo onkologické onemocnění. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se zabývá problematikou výchovy v rodině dítěte s vážným onemocněním, sourozeneckými vztahy, charakteristikou onkologického onemocnění, zejména leukémie. Dále popisuje role rodinných příslušníků, strategie zvládání a reakce na stres. V této části práce jsou zmíněné dosavadní výzkumy, organizace a projekty, které se věnují těmto rodinám, zejména sourozencům. Cílem empirické části je zjistit a popsat, zda se z pohledu rodičů a zdravých sourozenců změnilo výchovné působení rodičů k dětem po propuknutí vážného onemocnění dítěte. Druhým cílem je zjistit, jak onkologické onemocnění ovlivnilo sourozence a jejich rodinné vztahy. Výzkumné šetření má kvalitativní charakter. Metodou sběru dat jsou polostrukturované rozhovory, které jsou analyzovány s využitím postupů zakotvené teorie. Rozhovory byly realizovány s 5 rodinami, vždy s rodičem a zdravým sourozencem. K hlavním zjištěním výzkumu patří, že rodiče z počátku léčby řeší pouze základní věci a situaci dětem kompenzují i delší dobu po ukončení léčby. Z pohledu sourozenců se rodiče dlouhodobě stanou mírnějšími a povolí v pravidlech, zároveň však nároky kladené na sourozence přetrvávají i přes nedostatek času a péče. Zdraví sourozenci se také dlouhodobě musí více podílet na chodu domácnosti. Zároveň mezi sourozenci nedochází k závažnějším konfliktům a dochází k utužení jejich vztahu. Pro rodiče je důležitá slušnost, vzdělání dětí a společně trávený čas. Ze širší rodiny se nejčastěji dostává podpory a pomoci ze strany matčiny rodiny. Dále bylo zjištěno, že zdraví sourozenci jsou přinuceni okolnostmi rychleji vyzrát, uzavírají se do sebe. Léčba onkologického onemocnění jejich sourozence je ovlivní zejména ve výběru školy (lokalita i obor studia). Pohled rodičů a sourozenců se na volnočasové aktivity dětí v průběhu onemocnění liší. Práce může být přínosem odborníkům, ale i rodinám, které se v této krizové situaci ocitli a stojí na počátku své cesty. KLÍČOVÁ SLOVA Výchova v rodině, onkologické onemocnění, leukémie, sourozenec, sourozenecký vztah, krizová situace
Abstract v angličtině:
THESIS TITLE Upbringing in a family of a child with a serious illness: the view of the parent and sibling ABSTRACT The diploma thesis deals with the topic of upbringing in a family of a child who has suffered from cancer as seen by their parents and siblings. The work is both theoretical and empirical. The theoretical part deals with the issue of upbringing in a family of a child with serious disease, sibling relationships and characteristics of cancer, especially leukemia. It also describes the role of family members, coping strategies and stress response. In this part of the thesis we also mention current research, organizations and projects, which focus on helping these families, especially to the siblings in these families. The aim of the empirical part is to find out and describe whether, from the parents' and healthy siblings' point of view, the parents have changed their parenting to children after a serious illness of a child started. The second goal is to find out how cancer affected siblings and their family relationships. The research investigation is of a qualitative nature. The data collection was carried out through semi-structured interviews, which were analyzed using grounded theory procedures. The interviews were conducted with 5 families. In each case we spoke to a parent and a healthy sibling. The main findings of the research show that parents only deal with basic matters at the beginning of the child's treatment, and compensate children for a longer period after the treatment is over. From the siblings' point of view, parents become more lenient in the long term and loosen the rules for the children. However, the demands placed on siblings persist despite the lack of time and care. Healthy siblings also need to be more involved in home care for a long time. At the same time, there are no major conflicts between siblings and their relationship strengthens. For parents it is politeness, children's education and time together that become important. The mother's family most often provides support and assistance in comparison to the rest of the extended family. Furthermore, it was found that healthy siblings are compelled by circumstances to mature faster, detaching themselves from others. The treatment of oncological disease affects the healthy siblings especially in the choice of school (location and field of study). The parents' and siblings' view of the children's leisure activities changes during the course of the disease. This thesis can be beneficial to professionals, but also to families who find themselves in this crisis and are at the beginning of their journey. KEYWORDS Family upbringing, oncological disease, leukemia, sibling, sibling relationship, crisis situation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Maxová 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Maxová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Maxová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 152 kB