velikost textu

Reakce dítěte na rozvod rodičů a možnosti jejího zvládnutí z pohledu orgánu sociálně - právní ochrany dětí Praha 12

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reakce dítěte na rozvod rodičů a možnosti jejího zvládnutí z pohledu orgánu sociálně - právní ochrany dětí Praha 12
Název v angličtině:
Family and Divorce - Child's Reaction to Parents Divorce and the Possibilities of its Mastery of Perspective Social and Legal Protection of Children of Prague 12
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Racková, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Mašát
Oponent:
PhDr. Pavla Šafránková
Id práce:
178587
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Téma mé bakalářské práce je Rodina a rozvod – reakce dítěte na rozvod rodičů a možnosti jejího zvládnutí z pohledu OSPOD Praha 12. Cílem mé práce je stručně popsat, jak děti reagují na rozvod rodičů v jednotlivých etapách vývoje, jak ho prožívají a jak je možné rodině pomoci v průběhu rozvodu a po něm z pohledu sociální práce v rámci OSPOD. Text mé bakalářské práce se zabývá vymezením jednotlivých termínů, které se vztahují k dané problematice. Jedná se například o pojem rodina, manželství, rozvod. Základním tématem této práce je kapitola rozvod manželství, která pod sebou nese dílčí kapitoly. Jedná se například o rozvodovost v ČR, fáze rozvodu, ale především velké téma děti a rozvod a možnosti pomoci z hlediska OSPOD. Uvnitř této kapitoly se skrývají témata týkající se reakcí dětí na rozvod rodičů v jednotlivých etapách, ale také reakce sourozence vs. jedináčka. V neposlední řadě tato práce zmiňuje principy pomoci lidem, kteří procházejí rozvodem, a to z pohledu sociální práce. Tato práce je doložena kazuistikami z praxí, které se týkají této problematiky a mohou tak nastínit propojení teorie s praxí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The topic of my thesis is Family and Divorce - Child's Reaction to Parents' Divorce and the Possibilities of its Mastery of Perspective Social and Legal Protection of Children of Prague 12. It aims to describe how children react to divorce their parents in various stages of development, to experience life and how it can help the family during and after the divorce from the perspective of social work. It deals with the definition of individual terms that relate to the topic. Include for instance the concept of family, marriage, divorce. The basic theme of this work is a chapter of divorce, which carries under sub-chapter. These include divorce rate in the Czech Republic, the phase of the divorce, but above all a great theme children and divorce. Inside this chapter are hiding topics related to children's reactions to divorce their parents at various stages but also the reaction of sibling vs. singleton. Finally, this paper mentions the principles of helping people who are going through divorce, from the perspective of social work. This work is supported by case studies from practices that relate to this issue and can outline linking theory with practice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Racková, DiS. 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Racková, DiS. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Racková, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Mašát 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Šafránková 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 320 kB