velikost textu

Prevence syndromu vyhoření z pohledu odborných pracovníků azylových domů občanského sdružení Naděje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence syndromu vyhoření z pohledu odborných pracovníků azylových domů občanského sdružení Naděje
Název v angličtině:
The Burn-out Syndrome of the View of Social Workers of the Shelter Homes of the Citizen Association Naděje
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Renata Lomnická
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Mašát
Oponent:
Mgr. Iva Poláčková
Id práce:
178586
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce je teoreticko-výzkumná a věnuje se tématu syndromu vyhoření a jeho možné prevenci v prostředí azylových domů. Je zaměřena na zaměstnance azylového domu, tzn. pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, tedy na skupinu, která je syndromem vyhoření přímo ohrožena. Pro svoji práci jsem vybrala zaměstnance několika pražských azylových domů občanského sdružení Naděje, pobočky Praha. Práce je rozdělena do dvou částí – na část teoretickou a část empirickou, navzájem se však prolínají. V teoretické části práce je popsán syndrom vyhoření – jak je definován, jeho příčiny, příznaky a jednotlivé fáze. Důležitým bodem jsou metody prevence syndromu vyhoření, kam jsem zařadila duševní hygienu, supervizi i některé relaxační techniky a způsoby, jejichž aplikací je možno ovlivnit proces syndromu vyhoření. Součástí teoretické části práce je i popis prostředí azylového domu a doporučená preventivní opatření, která na základě aplikace v azylovém domě a studia literatury mohu doporučit k posílení profesních kompetencí zaměstnanců azylových domů v kontextu syndromu vyhoření. Výzkumná část zpracovává dotazník, který vyplnili zaměstnanci azylových domů. Popisována je metodika výzkumného šetření a dále jsou prezentovány výsledky pomocí tabulek a slovního vyjádření. Při sběru dat byla použita metoda kvantitativní obsahové analýzy s použitím dotazníku. V závěru této práce jsou vyhodnoceny předem stanovené cíle a výzkumné záměry. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This dissertation work is partly theoretical and partly a research, and deals with prevention of burn-out syndrome and its possible prevention in conditions of shelter homes. The attention is directed at the staff of a shelter home, i.e. workers in social services and social workers, which is a group that is directly exposed to the burn-out syndrome. The staff in question are the employees of several shelter homes of the Citizen Association Naděje in Prague. This work is divided into two parts – a theoretical part and an empirical part. The theoretical part of the work describes the burn-out syndrome – its description, its causes, syndromes and individual phases. Special attention is paid to the methods of preventing the burn- out syndrome, which include psycho-hygiene, supervision and various relaxation techniques and means which could inhibit the progress of this syndrome. An important part of this section is also a description of the environment of a shelter home and the recommended preventive measures, which, based on their application in a shelter home together with my studies of the relevant literature, I can recommend to strengthen the workers´ professional competence in connection with the burn-out syndrome. The empirical part of this work deals with questionnaires filled in by the staffs of the shelter homes. I describe the methods of the research and present the results by means of charts and verbal descriptions. The method of quantitative content analysis using a questionnaire was implemented. At the end of my dissertation work the set objectives and research purposes are assessed. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renata Lomnická 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renata Lomnická 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renata Lomnická 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Mašát 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Poláčková 630 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 320 kB