velikost textu

Možnosti pojetí výuky morfologie listů na 2. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti pojetí výuky morfologie listů na 2. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Options of Approach to Teaching of Morphology of Leaf at Lower Secondary School
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Linda Němečková
Oponenti:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
RNDr. Jana Skýbová
Id práce:
178510
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Efektivita výuky, výuka přírodopisu, výuka botaniky, morfologie listů, vyučovací metody
Klíčová slova v angličtině:
Effectiveness of Teaching, Teaching of Biology, Teaching of Botany, Morphology of Leaf, Teaching Methods
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá způsoby pojetí výuky morfologie listů na 2. stupni ZŠ a to ze strany teoretické i praktické, která je ověřována v terénu, tedy přímo v procesu výuky. Teoretická část je zaměřena na téma list a vybrané aspekty procesu výuky. V empirické části je prvním cílem práce jednak zmapování metod a organizačních forem výuky používaných na vybraných ZŠ při výuce morfologie listů a jednak analýza vybraných učebnic přírodopisu využívaných pro výuku přírodopisu na ZŠ. Další část se zabývá popsáním navržených metod a organizačních forem výuky, které jsou ve výuce využívány méně často. Druhým cílem je realizace metod a organizačních forem výuky v rámci pedagogického experimentu a následné ověření jejich efektivity ve vybraných ZŠ pomocí didaktického testu. V závěru práce jsou pak uvedeny výsledky z pozorování výuky morfologie listů, výsledky z obsahové analýzy učebnic pro výuku přírodopisu na ZŠ a výsledky didaktického testu. Výsledky didaktického testu shrnují vliv výukových metod a organizačních forem výuky využívaných v rámci pedagogického experimentu na vybraných ZŠ na získané znalosti a dovednosti žáků. Pro rozvoj kognitivních cílů se nejlépe jevila metoda IT. Afektivní cíle byly nejlépe plněny při organizační formě exkurze. Tato organizační forma výuky měla také nejlepší výsledky, při plnění psychomotorických cílů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the options of approach to teaching leaf morphology at lower secondary schools from both theoretical and emprical point of view. The empirical part is then verified on-site within the teaching process. The theoretical part is dedicated to the topic of leaf and particular aspects of the teaching process. The empirical part at first attempts to conduct a survey of the methods and organization forms of teaching applied at particular lower secondary schools within the teaching of leaf morfology. Afterwards, it analyses selected textbooks used for teaching biology. Next part describes suggested methods and organization forms of teaching applied less frequently during the education. The second goal of the thesis is to put in practice the methods and organization forms of teaching within an educational experiment. Afterwards, a didactic test is used at representative schools to verify the efficiency. At the end of the thesis, the results of the following are presented: the observation of teaching leaf morphology, the analysis of the biology textbooks content, and the didactic test. The results of the didactic test demonstrate the extent to which the skills and knowledge of the students are effected by the methods and organization forms of teaching applied within the educational experiment at representative lower secondary schools. The IT method proves to develop the cognitive targets the best. The affective targets are best developped within the organization form of excursion. This form of education is proved as well to present the best results of the psychomotor targets performance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Němečková 2.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Linda Němečková 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Němečková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Němečková 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Skýbová 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB