velikost textu

Aplikace podnikatelského plánu pro rozvoj Judo Heroes, zapsaného ústavu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace podnikatelského plánu pro rozvoj Judo Heroes, zapsaného ústavu
Název v angličtině:
Aplication of a business plan for development of Judo Heroes, Institute
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Lojkásek
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Ruda
Oponent:
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Id práce:
178492
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podnikatelský plán, nezisková organizace, judo
Klíčová slova v angličtině:
business plan, non-profit organisation, judo
Abstrakt:
Abstrakt Název: Aplikace podnikatelského plánu pro rozvoj Judo Heroes, zapsaného ústavu Cíle: Hlavním cílem práce je aplikovat podnikatelský plán na podmínky neziskové organizace Judo Heroes, zapsaný ústav tak, aby byl plán ihned nápomocen zakladatelům, případně vedoucím zaměstnancům, pomohl jim při strategickém řízení ústavu a zároveň mohl sloužit jako podklad pro získání externího kapitálu. Metody: V práci byl proveden desk research na základě analýzy dat poskytnutými Českým statistickým úřadem, Judo Heroes, zapsaným ústavem, jeho zakladateli a Českým svazem juda. Dalším zdrojem byla data zveřejněná na webových stránkách jednotlivých konkurentů, MŠMT a jednotlivých škol. Výzkumný vzorek při analýze přímé konkurence obsahoval 4 konkurenty, což jsou (dle kritérií nastavenými autorem) všichni přímí konkurenti působící na trhu. Pro největšího z přímých konkurentů byla vytvořena zjednodušená SWOT analýza. Výzkumný vzorek při analýze nepřímé konkurence je tvořen 374 sportovními kroužky a vychází z prostudování webových stránek všech Pražských škol, které na nich uvádí ceny kroužků. Analýza příjmů a výdajů vychází z interních dat ústavu. Výsledky: Zakladatelé a vedoucí pracovníci ústavu si musí být vědomi odlišného postavení Judo Heroes, oproti všem ostatním judistickým oddílům, které mohou být v závislosti na nabízeném produktu zákazníky (u produktů kemp a příměstský tábor), konkurenty (u produktů sportovní oddíl a kroužek) i partnery (za určitých okolností u příměstského tábora). Zakladatelé musí při řízení brát zřetel také na jiné konkurenční skupiny a jiné skupiny zákazníků u každého z produktů. Největším přímým konkurentem je Judo Kidsport, z. s., který má celopražskou působnost a zároveň se jedná o největší oddíl juda v ČR. Jedním z hlavních milníků ústavu je zaměstnaní administrativního pracovníka na plný úvazek, k čemuž musí ústav realizovat 3 turnusy kempu, 6 příměstských táborů a organizovat kroužky na 10 školách. Klíčová slova: podnikatelský plán, nezisková organizace, judo
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Aplication of a business plan for the development of Judo Heroes, Institute Objectives: The main goal of this thesis is to apply the business plan to the condition of non-profit organisation Judo Heroes, Institute (JH), so to help the founders or other employees with strategic management or provide a substruction of external fund. Methods: The thesis contains desk research based on data analysis provided by Czech Statistical Office, Judo Heroes, Institute, their founders and Czech Judo Union. Other ressource was data on competitors websites, The Ministry of Education, Youth and Sports and individual schools. The research in the analysis of direct competition contained 4 competitors, which are (according to criteria set by the author) all direct competitors operating on the market. A simplified SWOT analysis was created for the largest direct competitor. The research in the analysis of indirect competition consists of 374 sports clubs and is based on websites study of all Prague schools, which present the prices on web. The incomes and outcomes analysis is based on the Institute's internal data. Results: The founders and members of the Institute should be aware of different character of Judo Heroes compared to other clubs that can be customers, competitors and partners depending on the product offering. Founders should also consider other competitors and other customers of every single product. Generally, the biggest competitor is Judo Kidsport, Institute which is the biggest judo club in the Czech Republic and operating throught all Prague. One of the biggest issue of Institute is administrative full- time worker. In that case JH Institute should have 3 weeks of camp, 6 suburban camps and lead 10 school clubs. Keywords: business plan, non-profit organisation, judo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Lojkásek 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Lojkásek 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Lojkásek 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Ruda 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB