velikost textu

Obraz Československa v Chile po převratu roku 1973 a československá propaganda proti chilskému vojenskému režimu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz Československa v Chile po převratu roku 1973 a československá propaganda proti chilskému vojenskému režimu
Název v angličtině:
The image of Czechoslovakia after the coup d'etat of 1973 in Chile and the Czechoslovakian propaganda against the Chilean military regime
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matouš Hartman
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Oponent:
PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Id práce:
178452
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky (IBLA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chile, Československo, propaganda, mediální obraz, socialismus, junta, převrat, diplomacie, stereotyp
Klíčová slova v angličtině:
Chile, Czechoslovakia, propaganda, media image, socialism, junta, coup d'etat, diplomacy, stereotype
Abstrakt:
Abstrakt Následující diplomová práce se věnuje problematice ideologického konfliktu mezi Východním blokem a chilskou vojenskou juntou. Autor textu zkoumá mediální obraz Československa v Chile a analyzuje mediální propagandu v ČSSR vedenou proti chilské vojenské vládě. Mediální kvalitativní analýza doplňují vzpomínky čtyř Čechů, kteří prožili kritické roky chilských dějin přímo v jihoamerickém státě. Autor se soustředí na roky 1973 a 1988 a 1989. První je začátkem chilské diktatury, tedy obdobím největšího šoku. Roky 1988 a 1989 pak vymezují konec nedemokratických režimů v Chile, respektive Československu. Pro mediální analýzu byly vybrány nejvýznamnější deníky v obou státech. V Chile se jedná o El Mercurio a La Segunda, v Československu Rudé právo a Mladou frontu. Mediální analýzu doplňují rozhovory s Milanem Syručkem, vedoucím zahraniční rubriky Mladé fronty k roku 1973, a Bohuslavem Borovičkou, zahraničním zpravodajem Rudého práva v Havaně, který se roku 1988 dostal do Chile u příležitosti referenda o budoucnosti vojenského režimu. Práce nabízí teoretickou část, v níž autor shrnuje moderní dějiny Chile a problematiku ideologií v jihoamerickém státě. Na jedné straně tu stál konzervativní antikomunismus, jehož kořeny sahají k začátku dvacátého století, na druhé straně pak allendovská vize socialismu, Komunistická strana Chile a guerrillová organizace MIR. Na Chile se podepsaly i studená válka a kubánská revoluce. V teoretické části je také nastíněna mediální krajina Chile a problematika ideologického konfliktu mezi El Mercurio a chilskou levicí. Zároveň autor zahrnul i kapitolu věnující se propagandě a její funkci pro pochopení následující analýzy mediálních textů. Analytická část je rozdělena do kapitol věnujících se československému pohledu na Chile v letech 1973 a 1988 a chilskému pohledu na ČSSR v letech 1973 a 1989. Rozsáhlá kapitola se věnuje i osudům Čechů v Chile, kteří doplňují mediální analýzu o osobní vzpomínky a o názory na Chile a Chilany v inkriminovaných letech.
Abstract v angličtině:
Abstract The following thesis deals with the question of ideological conflict between the Eastern Bloc and the Chilean military junta. The author of the thesis investigates the media portrayal of Czechoslovakia in Chile and analyses the Czechoslovak media propaganda against the Chilean military government. The qualitative analysis is accompanied by the memories of four Czechs who lived in Chile during the period. The main focus is on the years 1973, 1988 and 1989. The first year marks the beginning of the military dictatorship, the year of the biggest shock. The years 1988 and 1989 mark the end of the nondemocratic governments in both countries, Chile and Czechoslovakia. The daily journals chosen for the analysis were the most important newspapers in the countries of interest. These were El Mercurio and La Segunda in Chile, and Rudé právo and Mladá fronta in Czechoslovakia. The media analysis is accompanied by interviews with Milan Syruček, the foreign editor at Mladá fronta (1973), and Bohuslav Borovička, a Rudé právo reporter in Havana who travelled to Chile in 1988. The thesis offers a theoretical part with a summary of modern Chilean history and the question of ideologies in the Latin American state. There was conservative anticommunism with roots already at the beginning of the 20th century. On the opposite side there were Allende’s vision of socialism, the Communist Party of Chile and the guerrilla organization MIR. Also, the Cold War and Cuban Revolution had an impact on Chilean affairs. In the theoretical part, the reader can find a sketch of the Chilean media structure and the question of ideological conflict between El Mercurio and Chilean Left-wing parties too. The chapter defining propaganda is also incorporated for a better understanding of the following media analysis. The analytical part is divided into chapters dedicated to the Czechoslovak view of Chile in years 1973 and 1988 and the Chilean view of Czechoslovakia in years 1973 and 1989. An extensive chapter deals with the stories of Czech living in Chile. Interviews with them add personal memories and opinions on Chile and the Chileans during the tough years of the Chilean history to the media analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matouš Hartman 1.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matouš Hartman 939 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matouš Hartman 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matouš Hartman 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radek Buben, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Markéta Křížová, Ph.D. 152 kB