text size

Constructing Heimat in the Silesian Giant Mountains, Organization and Discourse 1880-1914

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Constructing Heimat in the Silesian Giant Mountains, Organization and Discourse 1880-1914
Title (in czech):
Konstrukce "Heimat" v oblasti slezských Krkonoš, organizace a diskurs (1880-1914)
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Ludovic Bernard Nicolas Schlosser
Supervisor:
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Opponents:
Ádám Takács
Marie Elizabeth Ducreux
Frédéric Graber, Dr.
Thesis Id:
178450
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of General History (21-USD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
TEMA - European Societies: Identity and Development / Sociétés européennes: identité et développement (TEMA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/09/2017
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
turismus|krajina|hory|nacionalismus|pohraničí|Krkonoše
Keywords:
tourism|landscape|mountains|nationalism|borderland|Giant Mountains / Riesengebirge / Krkonoše
Abstract (in czech):
Abstrakt v českém jazyce Německo se vyznačuje dlouhou tradicí politické fragmentace, během níž lokální a regionální identity hrály důležitou roli v utváření němectví. V posledních desetiletích historická věda popsala proces sjednocování lokálních identit s národními cíli. Diskuse o tomto tématu je zásadní, neboť poukazuje na rozmanitost pojmu Heimat (domov či rodný kraj) v různých oblastech císařského Německa. Nicméně tento proces odehrávající se v lokální úrovni nebyl dosud důkladně zkoumán v případě krkonošského regionu v období před první světovou válkou. Vzhledem ke geografické poloze Krkonoš a silné místní soudržnosti, jež utvářela tuto užší vlast, umožňuje případová studie daného regionu posunout výzkum v uvedené oblasti bádání, které se dosud soustředilo na německé historické regiony, spíše než na studium území, jež bylo utvářeno turismem. Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat významy, jež byly ideji Heimat přisuzovány ze strany místních aktivistů a obyvatel slezské části Krkonoš, a touto cestou sepsat dějiny utváření Heimatu. S pomocí metodologie nejrůznějších vědních disciplín (francouzská „géohistoire“, literární teorie, sociologie) výzkum analyzuje několik fenoménů, jež se pojí s některými dalšími a v současnosti aktuálními historiografickými obory, jako např. environmentální dějiny. Hlavní hypotézy jsou následující: složitá organizace a diskurzivní sestavení mýtu Heimat podporovány Riesergebirgsvereinem [Krkonošský Spolek] se podílely na silné identifikaci a poutání lokální populace k vlastní území, a na jakémsi poznání v rámci prostoru Dolního Slezska (regionální) a německé říše (národní), přes pohyblivé dynamiky a kritické záznamy. První kapitola rekonstruuje vývoj pojmu Heimat v obojích diskuzích všeobecné a akademické. Druhá kapitola je věnována institucionálnímu postupu konstruování a organizace Heimatu, s odkazem na několik případy, které téma nevyčerpají. Poslední analytická kapitola prozkoumá vyvíjení místní identity ve Slezských Krkonoších prostřednictvím materiálu a diskurzivních dynamik. Závěr nastíní výsledky výzkumu, jeho hranice a možné pokračování tohoto vědeckého postupu. Klíčová slova: Heimat, Identita, Vývoj, Organizace, Diskuse, Krkonoše, Dolní Slezsko
Abstract:
Abstract in English Germany has a long history of political fragmentation, with local and regional identities playing a crucial role in the making of Germanhood. In the last decades, historical scholarship has depicted the process of rallying local identities to the national cause. Dealing with this issue is essential because it shows the variety of the concept of Heimat [home or local homeland]1 in various territories of imperial Germany. Nevertheless, this process on the local level was not yet thoroughly examined in the case of the Giant Mountains’ region before the First World War. Due to to its geographical position and the strong local cohesion shaping the homeland, this case study enables to further such historical researches, which often concentrates on the German historical regions, and not on the study of a local territory shaped by tourism. The object of the following thesis is to question the meanings assigned to the notion of Heimat in the Silesian Giant Mountains for the local activists and inhabitants, and thus, to write the history of the construction of Heimat. By using a methodology based upon different disciplines (respectively, the French “géohistoire”, literary theory, sociology), the research analyses many phenomena attached to other and recent historiographic domains, such as environmental history. The main hypothesis is the following: the complex organization and the discursive construction of the myth of Heimat fostered by the Riesengebirgsverein [Giant Mountains’ Association] participated to a strong identification and attachment of the locals to their territory, and to a certain recognition within the Lower Silesian (regional) and imperial German (national) space, in spite of varying dynamics and critical accounts. The first chapter retraces the evolution of the concept of Heimat in both its common and academic discourse. The second chapter looks at the process of institutional process of constructing Heimat and its organization, relying on a plurality of criterion and non exhaustive examples. A last analytical chapter interrogates the development of the local identity in the Silesian Giant Mountains through material and discursive dynamics. The conclusion outlines the results of the research, its limits, and the possible continuations of such a scientific endeavour. Key words: Heimat, Identity, Development, Organization, Discourse, Giant Mountains, Lower Silesia 1 J. K. Wilson, Imagining a Homeland: Constructing Heimat in the German East, 1871–1914, in “National Identities”, 2007, 9, p. 333.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ludovic Bernard Nicolas Schlosser 4.36 MB
Download Abstract in czech Mgr. Ludovic Bernard Nicolas Schlosser 66 kB
Download Abstract in english Mgr. Ludovic Bernard Nicolas Schlosser 95 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 722 kB
Download Opponent's review Ádám Takács 1.59 MB
Download Opponent's review Marie Elizabeth Ducreux 2.41 MB
Download Opponent's review Frédéric Graber, Dr. 2.41 MB
Download Defence's report 2.41 MB