velikost textu

Oddlužení manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení manželů
Název v angličtině:
Discharge of debts of spouses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kamila Janoušková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
178361
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Oddlužení; Společné jmění manželů; Úpadek spotřebitelů.
Klíčová slova v angličtině:
Discharge of debts; Joint marital property; Consumers bankruptcy.
Abstrakt:
Shrnutí Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti fyzických osob – nepodnikatelů, respektive domácnosti v České republice. Přestože problematická úprava oddlužení manželů byla v minulosti předmětem novelizací, výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní práce je představit institut oddlužení manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, poskytnout srovnání se zahraničními právními úpravami a na základě komparace formulovat i možné novelizace příslušných zákonných ustanovení. Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního práva a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující potřebu právní úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy společného jmění manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel oddlužení manželů může činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro následující kapitoly práce, které z této čerpají. Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a shrnuje závěry soudních rozhodnutí, která dala základ právní úpravě, včetně nastínění potíží, které nedostatečná úprava v minulosti způsobovala. Kapitola rozebírá její jednotlivé prvky normy a poukazuje na problematické záležitosti, které je dle názoru autorky rigorózní nutno řešit novelizací. Ve třetí kapitole se autorka zabývá výkladem právní úpravy oddlužení manželů obsažené v právních řádech Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. Z pochopitelných důvodů je v kapitole rovněž obsažen výklad úpravy manželského majetkového práva v obou zahraničních jurisdikcích v komparaci s normami české práva. Čtvrtá kapitola čerpá poznatky autorky z předchozích tří kapitol a formuluje možnosti řešení nedostatků české právní úpravy jednak s ohledem na možnosti inspirace zahraniční právní úpravou a také v době sepisu rigorózní práce dostupných návrhů zákonů. Rovněž vysvětluje úskalí možných novelizačních snah. Závěr shrnuje poznatky autorky této rigorózní práce a hodnotní naplnění v úvodu vytyčených cílů.
Abstract v angličtině:
Abstract Discharge of debts of spouses This thesis deals with in these days very current issue of discharge of debts of spouses. During the effectiveness of the discharges of debts regulation in Czech laws the social development continues. This development brings also a new phenomenon – a huge indebtedness of natural persons (not self-employed persons) respectively households in the Czech Republic. In spite of the fact the problematic regulation of discharge of debts of spouses is being subject to many amendments, the outcome of them was not always satisfactory. The aim of this thesis is to introduce the institute of discharge of debts of spouses, to point out the imperfections of the regulation, to provide its comparison to foreign regulations and to phrase potential amendments of the particular problematic provisions. The thesis is divided into four separate chapters. Chapter one focuses on theoretical basis of the issue in the wide scope of insolvency law and also introduces actual indebtedness of the Czech households that gives rise to legal regulation of discharge of debts. Also it summarizes the regulation of joint marital property in the Czech law which may cause several problems when applying the debt forgiveness regulation on married persons. The first chapter comprises the ground for the following chapters of the thesis. Chapter two complexly considers the regulation of common debt forgiveness of spouses. Its beginning focuses on genesis of the regulation that was based on many important court decisions and provides a summary of the problems related to the historical legal rules related to the theme of this thesis. The chapter analysis individual components of the rule and refers to questionable issues that should be resolved by amending the insolvency act. Chapter three analyses the discharge of debts of spouses legal regulations contained in the foreign insolvency acts – Germany and Slovakia – and introduces in necessary extent the regulation of joint marital property in those two foreign jurisdictions. In the chapter the thesis complexly compares the Czech legal rules regarding the matter with the two foreign ones. Chapter four derives the findings from the previous chapters and tries to propose a solution of the deficiencies of the Czech regulation of the issue. The proposed solutions are based on the foreign regulations and also on the current proposal of the acts that are subjects to a legislative process. Also it explains the potential obstacles that may appear during amending the insolvency act. The conclusion sums up the findings of the thesis and evaluates the fulfilment of the aims set in the introduction part of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Janoušková 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Janoušková 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Janoušková 205 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB