velikost textu

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti po účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a srovnání s předchozí právní úpravou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti po účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a srovnání s předchozí právní úpravou
Název v angličtině:
Public procurement in the fields of defence and security after adoption of the Act on awarding public procurement and comparison with the previous legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Štěpán Herout
Vedoucí:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
178360
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejné zakázky, obrana a bezpečnost, zákon o zadávání veřejných zakázek
Klíčová slova v angličtině:
Public procurement, defence and security, Act on Public Procurement
Abstrakt:
Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti po účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a srovnání s předchozí právní úpravou Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na rozbor právní úpravy vztahující se k zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Převážná část práce se věnuje zvláštním specifickým pravidlům pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Velký prostor je však věnován též vybraným ustanovením, jež nejsou uvedena v části deváté Zákona, ale přesto významně souvisí s tématikou obrany a bezpečnosti. Pro ucelený a dostatečně podrobný rozbor předmětné právní oblasti tato práce čerpá nejen z osobní zkušenosti autora této práce s tématem, ale též z odborné literatury, vybraných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Krajského soudu v Brně, Nejvyššího správního soudu a evropské judikatury. Jelikož problematika zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti doznala významných změn v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje tato práce v příslušných kapitolách srovnání předchozí právní úpravy s tou současnou. Zároveň tato práce obsahuje srovnání vnitrostátní právní úpravy s úpravou obsaženou v příslušných zadávacích směrnicích EU, z nichž zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přímo vychází. Zároveň je kriticky hodnocena úspěšnost transpozice aktuálních zadávacích směrnic EU a směrnice č. 2009/81/ES, o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, ze dne 13. července 2009, do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Po úvodu se tato práce v následných kapitolách věnuje rozboru subjektů, které se na zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti podílejí. Dále jsou rozebrány zásadní pojmy, které se prolínají celou prací, a to vojenský materiál a citlivý materiál. V páté kapitole jsou rozebírána některá další ustanovení, jež mají souvislost s obranou a bezpečností, ačkoliv nejsou uvedena přímo v části deváté Zákona. Stěžejní část této práce tvoří kapitoly šestá až devátá, jež obsahují podrobný rozbor zvláštních pravidel vztahujících se na postupy při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti. V závěrečné kapitole se autor této práce pokusil shrnout základní teze, ke kterým prostřednictvím této práce dospěl. Jednotlivé dílčí závěry však lze nalézt v jednotlivých kapitolách. Jelikož, jak známo, se ďábel skrývá v detailu, je třeba obecná tvrzení uváděná v závěru této práce konfrontovat s jednotlivými kapitolami, kde jsou podrobněji vysvětlována pravidla související se zadáváním veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti.
Abstract v angličtině:
Public procurement in the fields of defence and security after adoption of the Act on awarding public procurement and comparison with the previous legislation Abstract This thesis is focused on the analysis of the legal regulation related to public procurement in the fields of defence and security. Major part of this thesis is devoted to specific rules for the public procurement of defence and security contracts. However, a significant amount of space is also devoted to selected provisions, which are not listed in Book Ninth of the Act no. 134/2016 Coll. on Public Procurement, and yet they are significantly related to the issue of defence and security. For a comprehensive and sufficiently detailed analysis of the relevant legal area this work draws not only from the personal experience of the author of this thesis with the topic, but also from doctrinal literature, but also from case law of the Office for the Protection of Competition, the Regional Court in Brno, the Supreme Administrative Court and also from selected decisions of European case law. Since the issue of public procurement in the fields of defence and security has undergone significant changes in relevance with the adoption of Act no. 134/2016 Coll. on Public Procurement, this thesis contains in the relevant chapters a comparison of the previous legislation with the current one. Also, this thesis contains a comparison of the national legislation with the adaptation contained in relevant European directives on public procurement, upon which the Act 137/2006 Coll., on Public Procurement, is directly based. At the same time, the success of the transposition of the current European directives on public procurement and the Directive No. 2009/81/EC of 13 July 2009, on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC into the Act No. 134/2016 Coll., On Public Procurement, is critically evaluated. After the introduction, this thesis deals in the following chapters with the analysis of entities involved in public procurement in the fields of defence and security. Further, the essential concepts that are intertwined with the whole thesis, such as the military material and sensitive materiál, are analyzed. In the fifth chapter discusses some other provisions that are related to defence and security, although these are not listed directly in Part Ninth of the Act no. 134/2016 Coll. on Public Procurement. The core of this thesis is constituted in the sixth to ninth chapters, which contain a detailed analysis of the specific rules applicable to public procurement procedures in the fields of defence and security. In the final chapter, the author of this thesis attempted to summarize the basic theses, which he achieved through this work. However, partial conclusions can be found in other chapters. Since, as is well known, the devil is in the detail, the general statements made in the final chapter of this thesis must be confronted with the individual chapters, which explain the rules relating to the award of public contracts in the fields of defence or security in more detail.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Štěpán Herout 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Štěpán Herout 216 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Štěpán Herout 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB