velikost textu

Agrese na pracovišti: copingové strategie a jejich efektivita

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agrese na pracovišti: copingové strategie a jejich efektivita
Název v angličtině:
Workplace aggression: coping strategies and their effectiveness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Markéta Jiroutová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ing. Martin Pospíchal
Konzultant:
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Id práce:
178335
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
násilí na pracovišti|mobbing|copingové strategie
Klíčová slova v angličtině:
workplace aggression|mobbing|coping strategies
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se zabývá násilím na pracovišti (mobbingem) a copingovými strategiemi obětí mobbingu. V první části je nastíněna variabilita způsobů nahlížení na agresi na pracovišti a je vymezen mobbing, jeho definice a specifické fáze. Pozornost je věnována původcům mobbingu a jeho obětím, a to zejména osobnostním charakteristikám. V druhé části práce je blíže rozvinuta problematika vypořádání se s mobbingem jako se stresovou situací v životě mobbovaného jedince. Na základě výzkumů jsou rozebrány jednotlivé modely zvládání mobbingu a jejich efektivita. Copingové strategie jsou nahlíženy také podle osobnostních rysů BIG 5. V závěrečné části práce je předložen návrh výzkumného projektu, který se zabývá zmapováním copingových strategií obětí mobbingu, souvislostí s osobnostními rysy a jejich efektivitou. Klíčová slova: násilí na pracovišti, mobbing, copingové strategie
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis focuses on the workplace aggression (mobbing) and the coping strategies of the victims of mobbing. The first part introduces a view to a variability of the possible forms of the workplace aggression, the definition of mobbing is provided and also are mentioned the specific stages of mobbing. The second part of the thesis contains the detailed review of the issues how the victims cope with the mobbing as with the stress issue in their lives. Based on the scientific research, single models of coping strategies are discussed and their effectiveness as well. Coping strategies are explained also considering the BIG 5 personality traits. In the final part of the thesis is propounded the research project which is focused on the mapping of coping strategies of the victims of mobbing, the link between personality traits and their effectiveness. Keywords: workplace aggression, mobbing, coping strategies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Jiroutová 554 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Jiroutová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Jiroutová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 530 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Martin Pospíchal 480 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 140 kB