velikost textu

Instruction à domicile en France et en République tchèque

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Instruction à domicile en France et en République tchèque
Název v češtině:
Systém individuálního vzdělávání ve Francii a v ČR.
Název v angličtině:
The System of Individual Education in France and in the Czech Republic.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Karolína Kundrátová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Klinka
Oponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Id práce:
178321
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — základy společenských věd (N FJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
domácí vzdělávání, alternativa vzdělávání, tradiční škola, lagislativa
Klíčová slova v angličtině:
homeschooling, alternative to education, traditional school, legislation
Abstrakt:
ABSTRAKT Klíčová slova: domácí vzdělávání, alternativa vzdělávání, tradiční škola, legislativa Základním cílem této diplomové práce je zmapovat a charakterizovat domácí vzdělávání v České republice a ve Francii, přičemž paralelním záměrem je porovnat tento typ vzdělávání v těchto dvou zemích. Zároveň se zaměříme nejen na teoretické ukotvení domácího vzdělávání v legislativě obou zemí, ale analyzujeme i jeho praktickou část. Proto nedílnou součástí práce je i analýza konkrétních praktických aktivit a úkonů, které každá rodina, vzdělávající své děti doma, musí absolvovat. Z hlediska struktury základních cílů je proto tato práce koncipována jako analýza domácího vzdělávání z teoretického i praktického hlediska, což tvoří teoretickou základnu této práce. Praktickou část tvoří kritická analýza a hodnocení nasbíraných poznatků, skládající se nejen z jednotlivých porovnání konkrétních témat a problematik domácího vzdělávání v České republice a ve Francii, ale i z utváření závěrů vyplývajících z nashromážděných údajů. Práce konstatuje podstatné rozdíly ve většině analyzovaných témat. Rozdílné pojetí nacházíme již v samotné terminologii, dále v teoretických kapitolách, které jsou věnované například legislativnímu zakotvení tohoto způsobu vzdělávání či odlišnému nastavení podmínek pro rodiny vzdělávající své děti doma. I praktické informace týkající se ku příkladu kontrol nebo systému sankcí ukazují na rozdílné definování domácího vzdělávání v České republice a ve Francii. K porovnávání údajů nám pomohla respondetka, která nám poskytla důležité informace pro potvrzení či vyvrácení nasbíraných poznatků. Práce je rozdělena na 9 hlavních kapitol. První kapitola se zabývá terminologií, která je nezbytná pro pochopení následné analýzy. Následující kapitoly jsou věnovány zejména teoretickým informacím týkajících se například vzniku, historie a myšlenkového rozdílu domácího vzdělávání a tradiční školy, dále ukotvení v legislativě obou zemí, či hodnocení a kontroly domácího vzdělávání. Poslední kapitoly se zabývají podporou tohoto typu vzdělávání a statistickými údaji.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Keywords: homeschooling, alternative of education, traditional school, legislation The fundamental objective of this diploma thesis is exploration and description of the homeschooling in the Czech republic and the France. At the same time, the parallel intention is the comparison of this type of education in theese two countries. We also focus not only on the theoretical arrangement of the homeschooling in the legislation of the both countries, but we also analyse the practical part of it. It is why the inseparable part of this thesis is also the analyse of the concrete practical activities and operations that each family, educating their childs at home, have to completes. From the point of view of the structure of the basic objectives, that is why this thesis is create as the analyse of the homeschooling from the theoretical and practical point of view. That is the theoretical base of the thesis. The practical part is create as the critical analyse and the evaluation of collected knowledges composing not only from the individual comparisons of the concrete themes and from the issues of the homeschooling in the Czech republic and in the France, but also from the creation of the conclusions following from the accumulated informations. The thesis states the essential differences in the majority of the analyse themes. We are already finding the different conception in the terminology, also in the theoretical chaptres which are devoted for example to the legislative arrangement of this kind of education or to the different setting of conditions for families educating the children at home. Even the practical informations concerning for example the inspection or the system of sanctions point to the dissimilar defition of the homeschooling in the Czech republic and in the France. For making comparison of datas, that was our respondent who helped us by the provision of important informations which confirm or falsify the accumulated knowledges. The thesis is diveded into 9 basic chapters. The first one concern the terminology, which is necessary for the comprehension of the subsequent analyse. The following chapters are particularly devoted to the theoretical informations concerning for example the origin, the history and the mental difference of the homeschooling and the traditional school, then the arrengement legislation of both countries or the evaluation and inspection of the homeschooling. The third part is about the associations supporting the homeschooling, the statistic datas and also the informations about the respondent who gave us the important informations to confirmation or falsification of the collected datas. The last chapters occupy with the support of this type of education and the statistical informations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Kundrátová 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Kundrátová 345 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Kundrátová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Klinka 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Klinka 152 kB