velikost textu

Politická dimenze sociální exkluze seniorů jako důsledek digitální propasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politická dimenze sociální exkluze seniorů jako důsledek digitální propasti
Název v angličtině:
The political dimension of social exclusion of elderly people as a result of the digital divide
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Chmelíková
Vedoucí:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Id práce:
178318
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aktivní stáří, internet, digitální gramotnost, digitální propast, kvalita života seniorů, sociální exkluze
Klíčová slova v angličtině:
Active ageing, internet, digital skills, digital divide, quality of life of elderly people, social exclusion
Abstrakt:
ANOTACE Diplomová práce se zabývá fenoménem digitální propasti a jejím vlivem na kvalitu života seniorů. Digitální propast - produkt moderní informační společnosti - je jedním z významných faktorů ovlivňujících sociální vyloučení seniorů. V teoretické části je představen koncept aktivního stáří jako cesta k úspěšnému řešení problémů spojených s demografickým stárnutím populace a jako prevence vyloučení seniorů ze společnosti i z participace na veřejném dění. Autorka se zaměřuje zejména na to, do jaké míry jsou senioři v České republice ohroženi tímto vyloučením právě v důsledku digitální exkluze. V praktické části proto zkoumá, jaká je současná úroveň digitální gramotnosti českých seniorů. Navazující kvalitativní výzkum – polostrukturované rozhovory s experty - má pak za cíl zjistit, zda digitální propast představuje pro seniory v Česku sociálním problém, který přispívá k jejich společenskému znevýhodnění či dokonce způsobuje jejich vyloučení z podílu na správě věcí veřejných a tím snižuje kvalitu jejich života.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION The diploma thesis deals with the phenomenon of the digital divide and its influence on the quality of life of seniors. The digital divide - a product of the modern information society - is one of the major factors influencing the social exclusion of elderly people. The theoretical part of theses introduces the concept of active aging as a way of successful solving problems associated with the population ageing, as well as a prevention of the exclusion of seniors from both society and participation in public affairs. The author mainly focuses on the issue of how are seniors in the Czech Republic at risk of exclusion as a result of digital exclusion. In the practical part, the present level of digital literacy of Czech seniors is explored. Following qualitative research - semi-structured interviews with experts - aims to find out whether the digital divide represents a social problem for the elderly people in the Czech Republic that contributes to their inequal position among the society, or even causes their exclusion from the participation in governance, and consequently, reduces the quality of their lives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Chmelíková 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Chmelíková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Chmelíková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 424 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 152 kB