velikost textu

Budoucnost vyloučené lokality Janov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Budoucnost vyloučené lokality Janov
Název v angličtině:
The Future of The Excluded Locality Janov
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Kolářová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
Id práce:
178299
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářskou práci jsem nazvala „Budoucnost vyloučené lokality Janov“. Cílem mé práce je popsat problematiku týkající se vyloučené lokality Janov. Důležitá je prevence kriminality se zaměřením na děti a mládež. Ve své práci jsem použila metodu pozorování a rozhovorů. Sledovala jsem chování dětí v rámci výchovné činnosti v nízkoprahovém zařízení. Obě metody mi umožnily vhled do problematiky vyloučené lokality a možnosti srovnání s tím, co se píše v odborných knihách. Mou práci tvoří deset kapitol včetně úvodu. V teoretické části se věnuji vysvětlení pojmů sociální vyloučení a sociální exkluze. Popisuji romskou historii i současný život romských rodin v české kultuře. Vysvětluji pojem prevence a popisuji činnost Nízkoprahového centra Jaklík. Praktická část je reflexí činnosti v oblasti prevence kriminality v lokalitě Janov. Hodnocení vychází z rozhovorů. V desáté kapitole, nazvané Budoucnost vyloučené lokality Janov, se zaměřuji na možnosti, které se nabízejí na základě shrnutí získaných informací. Ve své práci jsem pracovala s odbornou literaturou zabývající se prací s romskou mládeží, komunitou a existencí Romů v České republice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
I have called the bachelor work "The Future of the Excluded Locality Janov". The aim of my work is to describe problems concerning the excluded locality Janov. Crime prevention is especially important with focus on children and teenagers. In my work I used the method of observation and interviews. I watched behavior of children during educational activities in low-threshold (social) facilities. Both methods enabled me to see insight into the excluded locality and I had the possibility of comparison with that what is written in scholarly books. My work consists of ten chapters, including introduction. The theoretical part is devoted to explaining the concepts of social exclusion. I describe Romany history and contemporary life of Romany families in Czech culture. I explain the concept of prevention and describe activities of the social center Jaklík. The practical part is a reflection of activity in the field of crime prevention in Janov. The evaluation is based on interviews. In the tenth chapter, entitled The Future of Excluded Locality Janov I focused on the possibilities that are available based on a summary of the information gathered. In my work, I worked with specialized literature focused on work with Romany youth, the community and the existence of the Romany in the Czech Republic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Kolářová, DiS. 3.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Kolářová, DiS. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Kolářová, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 280 kB