velikost textu

Detskí vojaci v medzinárodnom práve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detskí vojaci v medzinárodnom práve
Název v češtině:
Dětští vojáci v mezinárodním právu
Název v angličtině:
The Child Soldiers in International Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Alexandra Kollerová
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
Id práce:
178280
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Detskí vojaci, Dohovor o právach dieťaťa, Medzinárodné dokumenty
Klíčová slova v angličtině:
Child Soldiers, The Convention on the Rights of the Child, International documents
Abstrakt:
Abstrakt Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu využívania detí ako detských vojakov v ozbrojených konfliktov. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblasti ich účasti na ozbrojených konfliktoch, ktoré sú podľa môjho názoru problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti skúmania prekladanej práce sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty, ktoré poskytujú ochranu takto zneužívaným deťom. Táto rigorózna práca sa zaoberá vzťahom medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných dohovorov v súvislosti s právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na osem hlavných kapitol v rámci ktorých sa ďalej vnútorné člení na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný účasťou detí na ozbrojených konfliktoch a následne kto pod pojem detskí vojak spadá. Dôležitým bodom, ktorý sa na začiatku práce rozoberá je aj rozdelenie ozbrojeného konfliktu na medzinárodný a vnútroštátny ozbrojený konflikt. Práca pokračuje skúmaním jednotlivých medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú detských vojakov a ich náležitej ochrany obsiahnutej v týchto dokumentoch. Práca sa venuje aj otázke náborovania detí do ozbrojených zložiek a ich následné začlenenie do spoločnosti po skončení ozbrojeného konfliktu a ako aj ich následná zodpovednosť za spáchané zločiny. Koniec práce je venovaný praktickým prípadom využívania detí v krajinách v ktorých prebiehali a stále prebiehajú ozbrojené konflikty. Práca končí záverom, ktorý ponúka zhrnutie získaných informácií z práce a na základe týchto informácií a poznatkov objasňuje dosiahnutý cieľ, ktorý bol vytýčený v úvode predkladanej práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Children´s rights and protection principles are today´s current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children´s rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special emphasis is put on child soldiers in the world and individual international instruments which are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between international humanitarian law, international conventions and depending on children´s rights. The thesis is divided into eight chapters and those are divided into several subsections. The first part of the thesis deals with children participation during the armed conflicts and then who is the children solieders. An important point to be discussed at the beginning of the work is the division of the armed conflict on the international and internal armed conflict. The thesis continues by the analyse of particular international documents dealing with the position of the child and the protection of the children in this documents. The work also deals with the issue of recruiting children into armed forces and their subsequent inclusion in society after the end of the armed conflict, as well as their subsequent responsibility for the crimes committed The last chapters deal with cases where children were using child soldiers in countries where the armed conflicts are or are still continuing. The work ends with conclusions, which summarizes the information obtained from work and on the basis of information and knowledge explains the attainment of the objective that was outlined at the beginning of this study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alexandra Kollerová 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alexandra Kollerová 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alexandra Kollerová 237 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. 685 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB