velikost textu

Působení objektivních faktorů na úspěšnost pracovní adaptace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působení objektivních faktorů na úspěšnost pracovní adaptace
Název v angličtině:
Objective factors that influence work adaptation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Linda Krumpholcová
Vedoucí:
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Oponent:
Mgr. Ivana Fabianová
Id práce:
178242
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní adaptace|objektivní faktory|adaptační program|adaptace pracovníků|mentorink
Klíčová slova v angličtině:
work adaptation|objective factors|onboarding|adaptation of the employees|mentoring
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje mentorinku jako nástroji objektivní povahy, kterým organizace ovlivňují adaptační proces nových pracovníků. V rámci první, literárně- přehledové části práce, jsou popsány vybrané objektivní faktory jakými jsou především způsob vedení pracovníků, hodnocení a odměňování pracovníků. Pozornost je též věnována adaptačnímu programu. Hlavní pointou literárně- přehledové části je analyzovat tyto faktory v kontextu pracovní adaptace a zmínit novodobé studie, zabývající se danou problematikou. V návaznosti na vykrystalizované významné téma mentorinku následuje druhá část práce, návrh výzkumného projektu. Empirická část práce prezentuje návrh kvalitativního výzkumu, jehož účelem je zkoumat jak adaptující se pracovníci vnímají přínos mentorinku a osobnost mentora.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focuses on mentoring that organizations use to influence work adaptation of the new employees. In the first part of the thesis, the literary review, factors such as management of employees, job evaluation and remuneration strategies are described. There is also focus on orientation programme. The main point of the literary review is to analyze these factors in context of work adaptation and to mention current studies related to this topic, mentoring especially. The first part of thesis is followed by qualitative research project proposal which is based on the literary review. The main goal of this empirical part of thesis is to investigate how individuals perceive support of mentor in process of mentoring.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Krumpholcová 793 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Krumpholcová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Krumpholcová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Fabianová 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 112 kB