velikost textu

Využití znalostí historie matematiky při vyučování zlomků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití znalostí historie matematiky při vyučování zlomků
Název v angličtině:
The use of history of mathematics in teaching of fractions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Chytil
Vedoucí:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Oponent:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Id práce:
178225
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zlomky, poměry, operace se zlomky, porovnávání zlomků
Klíčová slova v angličtině:
fractions, proportions, arithmetic operations with fractions, comparision of fractions
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na zlomky jako problémovou oblast vyučování matematiky. Cílem práce je zjistit, jakých chyb a chybných strategií se žáci při práci se zlomky dopouštějí a do jaké míry jim pomůže způsob, kterým bylo se zlomky nakládáno v historii. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje matematické smýšlení z dob Mezopotámie a starověkého Egypta a dále dnešní způsob učení zlomků formou analýzy učebnic a stručným náhledem do tuzemských i zahraničních výzkumů. Praktickou část tvoří šetření ve třech třídách 7. ročníku dvou základních škol a jedné gymnaziální třídy ročníku primy. Celkově se do výzkumu, který se skládal z diagnostického testu, individuálních rozhovorů a výukového experimentu s historickými úlohami, zapojilo 73 žáků. Výsledkem práce je zjištění, že většina chybných strategií není vázána na určitou školu, jelikož se vyskytuje na všech, a že metody, které užívali starověcí Egypťané, by mohly být pro reedukaci těchto chyb přínosné i dnes. Z toho důvodu závěrem doporučuji věnovat daleko větší čas ve výuce kmenovým zlomkům, od nichž se veškeré další znalosti odvíjejí.
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis is focused on fractions as a problematic area of mathematics education. The goal of the thesis is to find out which mistakes students make and which wrong strategies they adopt in dealing with fractions. Another aim is to study how the historical ways of dealing with fractions could help the students nowadays. The thesis consists of a theoretical part introduces the matematical thinking of the Ancient Mesopotomia and Egypt periods, as well as present day teaching of fractions, using analysis of the textbooks and a brief glimpse into Czech as well as international researches. The practical part is based on an investigation in three different seventh grade classes in two primary schools and one high school class of the prima grade. In total 73 students participated in the research which cotains a diagnostic test, a series of individual interviews and an educational experiment with historical tasks. The result of this thesis is the finding that most of the mistaken strategies are not connected with only one particular school, because they appear in all of the schools and the Ancient Egyptian methods could be helpful in teaching fractions today as well. For this reason I recommend to spend more 1 time in the educational proces with unit fractions (fractions of the form n), which are a basic step for the development of further fraction knowledge.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Chytil 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Chytil 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Chytil 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB