velikost textu

Myšlení a víra Otakara A. Fundy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Myšlení a víra Otakara A. Fundy
Název v angličtině:
The thinking and belief of Otakar A. Funda
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zdenka Kovářová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Id práce:
178216
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra filozofie (do 2018) (26-KF)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etika, kultura, křesťanství, Bůh, odpovědnost,víra, racionalita, objektivita, humanismus, život, existence, svět, svoboda, dobro, náboženství.
Klíčová slova v angličtině:
Ethics, culture, Christianity, God, responsibility,belief, rationality, objectivity, humanity, life, existence, world, freedom, goodness, religion.
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. Praha 2018 1 Anotace Diplomová práce je kritickou analýzou myšlení profesora O. A. Fundy, jehož dílo je přínosem k problematice sekularizace společnosti a mravní obrody. Práce je rozdělena do tří částí. První prezentuje celkový obraz Fundova života a myšlenkového směřování, seznamujeme se zde s badateli, v jejichž dílech Funda nalezl myšlenkové souznění i výzvy. V druhé části představujeme Fundovo myšlení skrze těžiště jeho tvorby témata víra a racionalita. Přestože profesor své myšlenkové směřování dělí na dvě období (teologické a filosoficko-religionistické), tomuto dělení se záměrně vyhýbáme, abychom apriorně nevytvářeli hranice. Témata víra a racionalita jsou v jeho díle přítomny od prvopočátku, jsou to pilíře Fundova myšlení, které ho vždy provokovaly a stále motivují k dalšímu dotazovaní. Třetí část je kritická analýza, kde je hlavním cílem zhodnocení Fundovy práce, zdali se Fundovi podařilo překlenout do jisté míry uměle vytvořené schéma racionalita/transcendence svým klíčem: skutečnost = komplexita komplementarity komponent v korelacích, kontinuitě a kontextu. Klíčová slova etika, kultura, křesťanství, Bůh, odpovědnost, víra, racionalita, objektivita, humanismus, život, existence, svět, svoboda, dobro, náboženství Počet znaků (včetně mezer): 108 060 2
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. Praha 2018 1 Abstract This diploma thesis critically analyses the thinking of professor O. A. Funda who´s work contributes to the problem of secularisation and moral resurgence. The work is divided into three parts, where the first section is presenting Funda´s life as a whole picture, showing how his work developed over time, and introducing thinkers who influenced him. It is the second part that presents his thinking in depth on the back of two main subjects of his interests: rationality and transcendence. The last part is a critical analysis with the objective to evaluate whether or not professor managed to overcome the model rationality/transcendence with his own key: reality = complexity of complementarities and components in correlation, in continuity and in context. Keywords ethics, culture, Christianity, God, responsibility, belief, rationality, objectivity, humanity, life, existence, world, freedom, goodness, religion. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdenka Kovářová 660 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdenka Kovářová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdenka Kovářová 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. 639 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Svoboda, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Stanislav Sousedík 152 kB