velikost textu

Tanečně pohybová terapie se seniory s Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tanečně pohybová terapie se seniory s Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí
Název v angličtině:
Dance Movement Therapy with Elderly People with Pakinson's and Alzheimer's Diseace
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Nitschová
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Id práce:
178205
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití tanečně pohybové terapie při práci se seniory, kteří se potýkají s určitým omezením. Cílem práce je popsat, jaké účinky má tanečně pohybová terapie na seniory, kteří trpí onemocněním neurodegenerativního původu- Parkinsonovým a Alzheimerovým onemocněním. V této práci je také snaha poukázat na to, že tanečně pohybová terapie je velmi vhodnou doplňující metodou péče o tyto seniory, navzdory tomu se jí nepřikládá v České republice ve srovnání s jinými státy, ve kterých je tanečně pohybová terapie hojně užívaná, (USA, Velká Británie) velký význam. Práce se opírá o teoretické poznatky z odborné literatury a je prokládána praktickými informacemi, které byly získány formou polostrukturovaných rozhovorů s odborníky, tanečními terapeuty, kteří se dlouhodobě věnují tanečně pohybové terapii se seniory. Cílem těchto rozhovorů bylo zjistit, jakým způsobem terapeut pracuje s klienty, jaká vidí specifika a jaké účinky má podle něj tanečně pohybová terapie na určitou skupinu seniorů, se kterou pracuje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis focuses on the application of dance movement therapy with elderly people with certain limitations. The aim of the thesis is to describe the effects of dance movement therapy on elderly people who suffer from neurodegenerative diseases – Parkinson’s disease and Alzheimer‘s disease. The thesis also points to the fact that although the dance movement therapy is a very suitable supplementary method of elderly people care, it does not get much attention in the Czech Republic, compared to other countries where the dance movement therapy is being used quite a lot (USA, United Kingdom). The thesis draws on theoretical findings in professional literature and includes practical information gained by the form of semi-structured interviews with professionals – dance therapists, for many years dedicated to applying dance movement therapy with elderly people. The aim of the interviews was to find out how a therapist works with a client, and what are the specifics and effects of the dance movement therapy on a specific group of elderly people with whom the therapist works. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Nitschová 987 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Nitschová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Nitschová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 306 kB