velikost textu

Biblický pastýř a sociální pracovník: Inspirace pro pastoračně – sociální pracovníky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biblický pastýř a sociální pracovník: Inspirace pro pastoračně – sociální pracovníky
Název v angličtině:
The Biblical Pastor and Social Worker as an Inspiration for Pastoral and Social Workers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Vrba
Vedoucí:
Dr. Ladislav Heryán
Oponent:
Mgr. Petr Jandejsek
Id práce:
178201
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaobírá postavou biblického pastýře ve vybraných textech Bible, jako inspirace pro práci pastoračních a sociálních pracovníků. Práce je rozdělena na čtyři části. První část stručně popisuje historii pastorační a sociální práce a vymezení základních pojmů. Druhá část pojednává obecně o základní charakteristice pastýře v biblických dobách a přibližuje tak původní význam této metafory. Ve třetí části je postava pastýře rozebírána z křesťanského pohledu v konkrétních vybraných biblických pasážích a to ve Starém zákoně Žalm 23, kde je Hospodin vykreslen jako pastýř, jenž dává ve všech ohledech jistotu, nesmírnou péči a pokoj. Druhým textem je rozbor podobenství o pastýři Luk 15,1-7, který jde hledat ztracenou ovci, kde je uveden pastýř jako nesmírně obětavý, starostlivý a citlivý. Poslední čtvrtá část uvádí některé možné inspirace z uvedených textů pro pastorační a sociální pracovníky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with the biblical figure of a shepherd in the selected biblical texts, which serves as inspiration for the profession of pastoral and social workers. This theis is divided into four parts. The first part briedly describes the history of pastoral and social work and outlines its basic concepts. The second part generally deals with the basic characteristics of a shepherd in the biblical times and herewith approaches the original meaning of this metaphor. The third past contains the figure of the shepherd discussed from a Christian perspective according to two biblical passages The first one is Psalm 23, where the Lord is rendered as the shepherd who gives certainty in all aspects immense care and peace.The second text is analysis of the parable of the shepkerd Luke 15,1-7 with the image of the shepper who searches for the lost sheep., the sheperd is presented here as extremely dedicated, caring and sensitive. The fourth of these thesis show inspiration of these biblical texts and possible application for pastoral and social workers. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Vrba 677 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Vrba 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Vrba 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Ladislav Heryán 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Jandejsek 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 288 kB