velikost textu

Ježíš Kristus v Tomášově evangeliu ve srovnání s kanonickými evangelii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ježíš Kristus v Tomášově evangeliu ve srovnání s kanonickými evangelii
Název v angličtině:
Jesus Christ in Tomas Gospel and its comparing with canonical gospels
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Peřinová, DiS.
Vedoucí:
Dr. Ladislav Heryán
Oponent:
Jan Roskovec, Th.D.
Id práce:
178193
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Názvem mé bakalářské práce je Ježíš Kristus v Tomášově evangeliu ve srovnání s kanonickými evangelii. Tomášovo evangelium není obsažené v Bibli (v Novém zákoně). Toto evangelium je jedním z apokryfních textů, které nejsou napsané v Bibli. Má gnostické prvky. Obecně byly apokryfní texty napsané v dalších kodexech, nebo samostatně. V této práci srovnávám rozdíly mezi tímto konkrétním evangeliem s dalšími evangelii, které jsou napsané v Bibli. Mojí specializací je zejména srovnání Tomášova evangelia s Janovým evangeliem. Najdete zde mnoho rozdílů, ale také i několik podobností. Je zajímavé, že tento text nebyl zahrnut do Nového zákona. Hledám důvod, proč tento text nebyl zahrnut do Bible. Práce vysvětluje odborná slova: kanonická evangelia, apokryfní texty a gnosi. Pro tuto práci je také typické srovnání s historickým kontextem. Tomášovo evangelium může být užitečné a inspirativní pro člověka, přestože není součástí Bible. Může být prospěšné sociálním pracovníkům, aby vykonávali svoji práci lépe. V dnešní době lidé znají zejména texty z Bible. Apokryfní texty jsou rovněž důležité pro porozumění vzniku kanonických evangelií. Společně s Biblí jsou také základem naší kultury. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The title of my dissertation for my bachelor degree is the Jesus Christ in the Thomas Gospel and its comparison with others canonical gospels. The Thomas´ Gospel isn´t include in the Bible (in the New testament). This gospel is one of the apocryphal texts, which are not written in the Bible. It has gnosis elements. Generally, the apocryphal texts could be written in others codexes or they are written independently. I would like compare the differences between this specific gospel with others gospels, which are written in the Bible. Especially, my specialization is the comparsion the Thomas´ Gospel with the John´s Gospel. You can find there many differences, but you can find there also a few similarities. It´s interesting that this text wasn´t included in the New testament. I´m trying to find the reason, why this text isn´t included in the Bible. This dissertation explains the special words: canonical gospels, apocryphal texts and gnosis. For this dissertation is also typical comparation with the historical context. Although the Thomas´ Gospel isn´t a part of the Bible, it could be hopeful and inspirational for human. It could be also useful for people, who help each other. I think that could help social workers to do to their work better. Today, people know mainly the texts from the Bible. The apocryphal texts are also important for understanding creation of canonical gospels. Together with the Bible, they are also the basic of our culture. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Peřinová, DiS. 835 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Peřinová, DiS. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Peřinová, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Ladislav Heryán 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Roskovec, Th.D. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB