velikost textu

Pojem sociální hřích v textech teologie osvobození a dokumentech magisteria

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem sociální hřích v textech teologie osvobození a dokumentech magisteria
Název v angličtině:
The Notion of Social Sin in the Texts of Liberation Theology and the Documents of the Magisterium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Gabrielová
Vedoucí:
Mgr. Petr Jandejsek
Oponent:
T. Noble
Id práce:
178186
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Latinskoamerická teologie osvobození obohatila ve druhé polovině 20. století teologickou debatu o pojem sociální či strukturální hřích, který označuje určitou nadosobní podobu zla, často vtěleného do společenských institucí nebo struktur. Cílem této bakalářské práce je na základě textů různých autorů spjatých s teologií osvobození popsat a osvětlit koncept sociálního hříchu a porovnat ho s obdobnými myšlenkami objevujícími se v dokumentech magisteria katolické církve. Práce zároveň směřuje k obecnějším úvahám o podstatě hříchu a zla, hledá souvislost mezi představami o sociálním a dědičném hříchu a načrtává význam konceptu strukturálního hříchu pro sociální práci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the second half of the 20th century, Latin American liberation theology has enriched the theological debate with the notion of social (alternatively structural) sin, which means a non-individual form of evil, often connected with institutions or social structures. The aim of this bachelor thesis The notion of social sin in the texts of liberation theology and the documents of the magisterium is to describe and elucidate the concept of social sin and to compare it with the similar thoughts developed in the documents of the magisterium. However, the thesis also points to the more general considerations about the nature of sin and evil, seeks the relation between the images of social and original sin and sketches the consequence of the concept of structural sin for social work. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Gabrielová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Gabrielová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Gabrielová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Jandejsek 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta T. Noble 1.86 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 268 kB