velikost textu

Perinatální ztráta a její dopad na partnerský vztah

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perinatální ztráta a její dopad na partnerský vztah
Název v angličtině:
Perinatal Loss and Its Impats on the Relationship of Partners
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Drahotová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Hubertová
Oponent:
PhDr. Vladimír Mašát
Id práce:
178183
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zkoumá dopad perinatální ztráty na partnerský vztah, je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje perinatální ztrátu, její prožívání a možné reakce na ni. Nastiňuje několik pohledů na téma truchlení jako procesu integrace náročné životní zkušenosti. Popisuje rozdílnost prožívání tohoto procesu u mužů a žen. Praktická část mapuje prožitky partnerů, kteří perinatální ztrátou prošli. Zaměřuje se na to, jaký dopad tato zkušenost v partnerech zanechala. Výzkumné šetření zahrnuje dva polostrukturované rozhovory, které byly analyzovány pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor’s thesis explores the impact of perinatal loss on the relationship of the partners. It is divided into two parts. The theoretical part provides basic information about perinatal loss, such as its incidence, how it is experienced, and possible reactions to it. It gives several views on the mourning process as an integration process for this difficult life experience of the couple. It also describes the differences in the ways men and women experience this process. The practical part surveys the experience of partners who have gone through perinatal loss. It focuses on the impact the experience leaves on the couple. The exploratory survey includes two semi-structured dialogues which have been analysed with the help of interpretative phenomenological analyses. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Drahotová 590 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Drahotová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Drahotová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Hubertová 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Mašát 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB