text size

Model původní rodiny jako určující faktor pro zahájení partnerského vztahu v populaci dospívajících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Model původní rodiny jako určující faktor pro zahájení partnerského vztahu v populaci dospívajících
Titile (in english):
Model of the original family as a determining factor for starting a romantic relationship in the population of adolescents
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Noemi Follerová
Supervisor:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Opponent:
Mgr. Andrea Kučerová
Thesis Id:
178137
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (B7701)
Study branch:
Psychology (PSY)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
06/09/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dospívání|partnerský vztah|model partnerství rodičů|vývoj osobnosti|identifikace s psychosexuální rolí
Keywords:
adolescence|romantic relationship|model of parental relationship|personality development|identification with psychosexual role
Abstract (in czech):
Abstrakt Model původní rodiny má zásadní vliv na vývoj osobnosti a psychosexuální role jedince. Tyto formy předávání v podobě nápodoby se objevují již na počátku života dítěte. Dítě se rodí do prostředí, jehož podobu utváří stejným dílem matka i otec. Jejich partnerský vztah jako primární mezilidská zkušenost, udává podobu prvních let života a formuje dětské očekávání od interpersonálních vztahů. Zjištění z této oblasti ukazují, že v mnohých rysech se neumíme chovat jiným způsobem, než jak nás to učili rodiče. Ztotožnění s jejich rolí je pro nás nejsnazší, zvláště pokud jsou pro nás postavy rodičů imponující a jejich vzájemný vztah je nám pozitivním vzorem. Na vnímaní postav rodičů má přímý vliv výchovný styl a jejich emoční angažovanost. Rodič opačného pohlaví je dítěti předobrazem, který je určujícím pro volbu partnera pro život. První partnerské vztahy vznikají v období dospívání. Výzkumy v této oblasti jsou spíše výjimkou, což může být způsobeno proměnlivým charakterem vztahů v dospívání. Některé studie však ukazují, že pohled dospívajících na partnerský vztah nese charakteristiky, které od vztahu očekávají i dospělí. Ukazuje se také, že tento pohled je ovlivněn tím, jak dospívající vnímá partnerský vztah svých vlastních rodičů. Předložený návrh studie ověří závěry výzkumu Šípové, který se zabýval modelem manželství rodičů a jeho vlivem na vývoj osobnosti a budoucího manželství dětí. K posouzení bude stejně jako v původní studii využit Learyho test osobnosti a interpersonálního chování, který umožňuje diagnostiku až šesti osob. Navržená studie se narozdíl od té původní zaměří na populaci dospívajících. Klíčová slova dospívání, partnerský vztah, model partnerství rodičů, vývoj osobnosti, identifikace s psychosexuální rolí
Abstract:
Abstract The model of the original family has a major influence on the personality development and the psychosexual role of an individual. These forms of transferring in form of imitation appear at the beginning of a child’s life. A child is born into an environment which is shaped by both mother and father equally. Their partnership is a primary interpersonal experience, it determinates the first years of a child’s life and forms child expectation from interpersonal relationships. Findings in this area show that in many features we cannot behave differently from how our parents have taught us. Identifying with their role is the easiest way for us, especially if the characters of our parents are impressive and their mutual relationship is a positive example to us. Their parenting style and their emotional engagement influence the child’s perception of its parents. A parent of the opposite sex is the child's pre-figure which is the key to choosing a partner for life. Research in this area is rather an exception, which may be due to the changing nature of relationships in adolescence. The first partnerships occur during adolescence. However, some studies show that the adolescent view on partnership has the characteristics that are expected by adults as well. It has been found that this view is also influenced by how teens perceive the relationship of their own parents. The presented study will verify the results of Šípová's research which dealt with the model of marriage of parents and its influence on the personal development and the future marriage of children. As in the original study, Leary's test of personality and interpersonal behavior which can be used to diagnose up to six people will be used for the assessment. The proposed study will, unlike the original, focus on the population of adolescents. Key words adolescence, romantic relationship, model of parental relationship, personality development, identification with psychosexual role
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Noemi Follerová 1.16 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Noemi Follerová 597 kB
Download Abstract in czech Bc. Noemi Follerová 89 kB
Download Abstract in english Bc. Noemi Follerová 86 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 54 kB
Download Opponent's review Mgr. Andrea Kučerová 318 kB
Download Defence's report 95 kB