velikost textu

Současná rodina ve světle biblických výpovědí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná rodina ve světle biblických výpovědí
Název v angličtině:
The Contemporary Family in the Light of Biblical Narrative
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Berdar, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Oponent:
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Id práce:
178127
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Manželství, rodina, nesezdaná soužití, rozvody.
Klíčová slova v angličtině:
Marriage, family, unmarried coexistence, divorce.
Abstrakt:
Anotace Tato práce se zabývá povahou a podobou dnešní rodiny, která je založena na řádném manželství. Svá východiska nachází v teologických interpretacích pasáží bible, které se věnují tomuto tématu. Tato místa především představují rodinu jako Boží vůli pro člověka a za vzor manželské etiky předkládají jednání samotného Boha. V další části za pomoci výzkumu veřejného mínění představuje preference a postoje lidí v České republice k manželství, rodině a jiným formám společenského soužití. Tyto názory veřejnosti jsou následně porovnávány s realitou, jak ji předkládají statistiky Českého statistického úřadu zabývající se rozvody a sňatky. Poslední kapitoly pak věnují pozornost negativním vlivům rozvodu a faktorům, které vedou k narušení manželské jednoty. Dále také věnují pozornost mravním hodnotám posilujícím manželské role, vztahovou trvalost a „šťastnou rodinu“.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the character and form of today’s family, which is based on traditional marriage. It draws its foundations from theological interpretations of biblical passages that address this topic. These passages primarily present the family as God’s will for people and His behavior as the model for marital ethics. The next section introduces the preferences and attitudes of people from the Czech Republic based on public opinion polls towards marriage, family, and other forms of social coexistence. Afterward, these public opinions are compared with the reality, as presented by the Czech statistical office, which monitors divorces and marriages in the region. The last chapters then focus on the negative effects of divorce and the factors which lead to the disruption of marital integrity. They also address the moral values that strengthen marital roles, relational permanency and “a healthy family”.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Berdar, DiS. 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Berdar, DiS. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Berdar, DiS. 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 343 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 152 kB