text size

Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči
Titile (in english):
The Mural Paintings in the Church of St. James the Greater in Křeč
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Denisa Kratochvílová
Supervisor:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Marek Pučalík
Thesis Id:
178121
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
History (B7105)
Study branch:
History of European Culture (BDE)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
07/09/2016
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
nástěnné malby, středověk, ikonografie, pašijový cyklus, Křeč, svatý Jakub Větší
Keywords:
mural paintings, Middle Ages, iconography,the Passion cycle, Křeč, Saint James the Greater
Abstract (in czech):
Anotace Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči Bakalářská práce ,,Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči“ si bere za cíl představit nástěnný pašijový cyklus v Křeči z první poloviny 14. století. První kapitola se zabývá odbornou literaturou, která se alespoň částečně věnovala křečským malbám a malířství první poloviny 14. století. V další kapitole jsou nastíněny historické události, které vedly ke vzniku maleb. Třetí kapitola se týká stavbě-historického vývoje kostela a jeho vybavení. Ve čtvrté kapitole je rozepsán historicko-umělecký kontext tohoto období. Následující kapitola se týká samotných maleb. Předmětem jejího zájmu je popis a zhodnocení stavu jednotlivých maleb. Ostatní kapitoly jsou zaměřeny na jednotlivé výjevy pašijového cyklu a jejich analogie v českém nástěnném malířství především první poloviny 14. století. Bakalářská práce je ucelenou monografií o malbách v Křeči, která vznikla za pomoci dostupné literatury. Klíčová slova nástěnné malby, středověk, ikonografie, pašijový cyklus, Křeč, svatý Jakub Větší
Abstract:
Abstract The Mural Paintings in the Church of St. James the Greater in Křeč The submitted bachelor thesis „The Mural Paintings in the Church of St. James the Greater in Křeč“ focuses on the basic introduction to the mural Passion cycle from the first half of 14th century in Křeč. The first chapter is focused on basic literature. The next chapter is dedicated to the outlining of historical relationships leading to the creation of this cycle. The third chapter si dedicated to building history and the equipment of church and the other one is about the art-historical context of this period. The fifth chapter is related the mural paintings itself. Concisely summarizes basic description and the history and the present condition of mural paintings. The other chapters are focused on individual scenes of the Passion cycle and their analogies. This bachelor thesis is comprehensive monograph which is based on the available literature. Key words mural paintings, Middle Ages, iconography,the Passion cycle, Křeč, Saint James the Greater
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Denisa Kratochvílová 3.3 MB
Download Abstract in czech Bc. Denisa Kratochvílová 260 kB
Download Abstract in english Bc. Denisa Kratochvílová 256 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 404 kB
Download Opponent's review PhDr. Marek Pučalík 695 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 152 kB