velikost textu

Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči
Název v angličtině:
The Mural Paintings in the Church of St. James the Greater in Křeč
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Kratochvílová
Vedoucí:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Pučalík
Id práce:
178121
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nástěnné malby, středověk, ikonografie, pašijový cyklus, Křeč, svatý Jakub Větší
Klíčová slova v angličtině:
mural paintings, Middle Ages, iconography,the Passion cycle, Křeč, Saint James the Greater
Abstrakt:
Anotace Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči Bakalářská práce ,,Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči“ si bere za cíl představit nástěnný pašijový cyklus v Křeči z první poloviny 14. století. První kapitola se zabývá odbornou literaturou, která se alespoň částečně věnovala křečským malbám a malířství první poloviny 14. století. V další kapitole jsou nastíněny historické události, které vedly ke vzniku maleb. Třetí kapitola se týká stavbě-historického vývoje kostela a jeho vybavení. Ve čtvrté kapitole je rozepsán historicko-umělecký kontext tohoto období. Následující kapitola se týká samotných maleb. Předmětem jejího zájmu je popis a zhodnocení stavu jednotlivých maleb. Ostatní kapitoly jsou zaměřeny na jednotlivé výjevy pašijového cyklu a jejich analogie v českém nástěnném malířství především první poloviny 14. století. Bakalářská práce je ucelenou monografií o malbách v Křeči, která vznikla za pomoci dostupné literatury. Klíčová slova nástěnné malby, středověk, ikonografie, pašijový cyklus, Křeč, svatý Jakub Větší
Abstract v angličtině:
Abstract The Mural Paintings in the Church of St. James the Greater in Křeč The submitted bachelor thesis „The Mural Paintings in the Church of St. James the Greater in Křeč“ focuses on the basic introduction to the mural Passion cycle from the first half of 14th century in Křeč. The first chapter is focused on basic literature. The next chapter is dedicated to the outlining of historical relationships leading to the creation of this cycle. The third chapter si dedicated to building history and the equipment of church and the other one is about the art-historical context of this period. The fifth chapter is related the mural paintings itself. Concisely summarizes basic description and the history and the present condition of mural paintings. The other chapters are focused on individual scenes of the Passion cycle and their analogies. This bachelor thesis is comprehensive monograph which is based on the available literature. Key words mural paintings, Middle Ages, iconography,the Passion cycle, Křeč, Saint James the Greater
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Kratochvílová 3.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Kratochvílová 260 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Kratochvílová 256 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Pučalík 695 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 152 kB