velikost textu

Insolvenční správce a jeho úloha v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Insolvenční správce a jeho úloha v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Insolvency administrator and his role in insolvency proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Valtr
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
178074
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční správce, insolvenční řízení, úpadek
Klíčová slova v angličtině:
insolvency administrator, insolvency proceedings, bankruptcy
Abstrakt:
Insolvenční správce a jeho úloha v insolvenčním řízení Abstrakt Diplomová práce se zabývá profesními požadavky na osobu insolvenčního správce a jeho postavením a činností v rámci insolvenčního řízení. S ohledem na častou novelizaci právních předpisů upravujících insolvenční řízení včetně práv a povinností insolvenčního správce se jedná o téma velmi aktuální. Cílem diplomové práce je podat celistvý přehled o tom, za splnění jakých předpokladů se lze stát insolvenčním správcem, jakou úlohu insolvenční správce plní v insolvenčním řízení a jaká jsou jeho nejvýznamnější práva a povinnosti. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá právními předpisy upravujícími postavení a činnost insolvenčního správce, mezi něž se řadí zejména dva stěžejní zákony a jejich prováděcí vyhlášky. Druhá kapitola se věnuje osobě insolvenčního správce z profesního pohledu, tedy především tomu, jaké jsou předpoklady pro získání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a za jakých podmínek naopak oprávnění k výkonu činnosti zaniká. Dále je v této kapitole podrobněji rozebrán vývoj právní úpravy provozoven insolvenčních správců a s tím související problematika, seznam insolvenčních správců a způsob dohledu nad insolvenčními správci. Kapitola třetí pojednává o způsobu ustanovení insolvenčního správce do funkce v insolvenčním řízení a postupech, jakými může být insolvenční správce funkce zbaven. V kapitole je rozebrána také odpovědnost insolvenčního správce. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na nejvýznamnější činnosti insolvenčního správce, které vykonává v každém insolvenčním řízení bez ohledu na způsob řešení dlužníkova úpadku. Mezi tyto činnosti patří přezkum přihlášených pohledávek věřitelů včetně popírání pohledávek, zjišťování a soupis majetkové podstaty a účastenství v incidenčních sporech. Pátá kapitola se věnuje právům a povinnostem, které má insolvenční správce při úpadku dlužníka řešeném konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Závěrečná šestá kapitola se zabývá určováním odměny a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. Klíčová slova: Insolvenční správce, insolvenční řízení, úpadek
Abstract v angličtině:
Insolvency administrator and his role in insolvency proceedings Abstract The thesis deals with the professional requirements for an insolvency administrator and his status and activities in the insolvency proceedings. Considering the frequent amendments of the legislation regulating insolvency proceedings, including the rights and obligations of the insolvency administrator, this is a particularly relevant topic. The aim of the thesis is to provide a comprehensive overview of the conditions which must be met to become an insolvency administrator, what role the insolvency administrator performs in insolvency proceedings and what are his most important rights and obligations. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with legal regulations governing the status and activities of the insolvency administrator and includes, in particular, two fundamental acts and their implementing decrees. The second chapter addresses the person of the insolvency administrator from a professional perspective, that is to say, what are the preconditions for obtaining permission to practise as an insolvency administrator and under what conditions the authorisation to practise ceases. Furthermore, the chapter covers the area of the list of insolvency administrators and the way in which insolvency administrators are supervised. Last but not least, the developments in the legislation of insolvency administrators’ establishments and the related issues are discussed in more detail in this chapter. The third chapter discusses the manner in which the insolvency administrator is appointed to a function in insolvency proceedings and the procedures by which the insolvency administrator may be relieved of office. The liability of the insolvency administrator is also discussed in this chapter. The fourth chapter focuses on the most significant activities of the insolvency administrator carried out in insolvency proceedings, regardless of how the debtor's bankruptcy is dealt with. These activities include review procedures of creditors' claims lodged, including denial of claims, finding and inventory of the insolvency assets and involvement in incidental disputes. The fifth chapter addresses the rights and obligations of the insolvency administrator in relation to the debtor´s insolvency that is dealt with using the institution of bankruptcy, reorganization or debt relief. The sixth and final chapter deals with the methods of determining the remuneration and reimbursement of cash expenses of the insolvency administrator. Key words: Insolvency administrator, insolvency proceedings, bankruptcy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Valtr 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Valtr 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Valtr 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB