velikost textu

Učební opory pro předmětu počítačová grafika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učební opory pro předmětu počítačová grafika
Název v angličtině:
The Teaching Materials for the Subject Computer Graphics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michala Votápková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Jeřábek
Oponent:
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Id práce:
178045
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učební opory, kurikulární dokumenty, počítačová grafika, grafický editor, Adobe Photoshop, LMS Moodle, e-learning
Klíčová slova v angličtině:
teaching materials, curricular documents, computer graphics, graphic editor, Adobe Photoshop, Moodle  Learning Management System, e-learning
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je vytvoření učební opory pro předmět počítačová grafika. Učební opory budou sloužit studentům a učitelům studijního oboru Obalová technika (Obalový a grafický design) na Vyšší odborné škole obalové techniky a střední škole ve Štětí. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje oblasti počítačové grafiky, které jsou typické pro daný studijní obor. Následuje analýza kurikula studijního oboru, zhodnocení kurikula a navržená doporučení na možná vylepšení kurikula. Praktická část má za cíl vytvořit sadu učebních opor v prostředí LMS Moodle. Poslání praktické části je zvýšení úrovně připravenosti studentů v předmětu počítačová grafika.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this bachelor thesis is the creation of a teaching materials for computer graphics. Teaching aids will be provided to students and teachers of the field of study Packaging Technology (Packaging and Graphic Design) at the Higher Technical School of Packaging Technology and secondary school in Steti. The thesis content two parts. The theoretical and practical part. The theoretical part describes the areas of computer graphics that are typical for the given field of study. Following is the curriculum curriculum analysis, the curriculum evaluation, and suggested recommendations for possible curriculum enhancements. The practical part aims to create a set of learning support in the LMS Moodle environment. The mission of the practical part is to increase students' level of readiness in computer graphics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michala Votápková, DiS. 744 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michala Votápková, DiS. 302 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michala Votápková, DiS. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michala Votápková, DiS. 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Jeřábek 668 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. 951 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. 154 kB