velikost textu

Náležitosti směnky vlastní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náležitosti směnky vlastní
Název v angličtině:
Elements of Promissory Note
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Beránková
Vedoucí:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
178041
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Směnka vlastní, náležitosti směnky vlastní, neplatnost směnky
Klíčová slova v angličtině:
Promissory note, elements of promissory note, nullity of promissory note
Abstrakt:
Náležitosti směnky vlastní Abstrakt Rigorózní práce se zaměřuje na problematiku náležitostí směnky vlastní a podrobně rozebírá jednotlivé náležitosti a způsob jejich zápisu na směnce tak, aby směnka byla platným cenným papírem. Zároveň jsou v práci udávány příklady zápisů náležitostí na směnce vlastní, které způsobují neplatnost směnky jako takové, a které vycházejí především z rozhodovací praxe soudů. Náležitosti směnky vlastní jsou v práci analyzovány postupně podle toho, zda se jedná o náležitosti obligatorní, fakultativní, či vedlejší, přitom je pracováno především se soudními rozhodnutími, které jsou hlavním zdrojem poznatků v této práci. Rigorózní práce je vedle úvodu a závěru členěna do sedmi kapitol. Nejvíce prostoru pro deskripci a analýzu je v práci věnováno podstatným náležitostem směnky vlastní a fakultativním náležitostem vyjmenovaných v čl. I § 75 směnečného zákona, které jsou pro směnku vlastní vůbec nejběžnější. První kapitola se zabývá pojmem směnky, její podstatou, charakteristickými rysy a obecným vymezením náležitostí směnky vlastní. Druhá kapitola rozebírá podstatné náležitosti směnky vlastní, kterými jsou směnečná klauzule, bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu, jméno remitenta, datum vystavení směnky a podpis výstavce. Třetí kapitola je zaměřena na fakultativní náležitosti směnky vlastní podle čl. I § 75 směnečného zákona, to jest na údaj místa, kde má být placeno, údaj splatnosti a místo vystavení směnky. Čtvrtá kapitola se věnuje dalším fakultativním doložkám, konkrétně domicilační doložce, rektadoložce, úrokové doložce, záporné protestační doložce, rukojemské doložce, prokuraindosamentu, zástavní indosační doložce a doložce efektivního placení. Pátá kapitola okrajově zmiňuje doložky vedlejší, a to doložku hodnotovou a doložku kauční. Šestá kapitola analyzuje grafickou úpravu směnky, a to především problematiku rámečků na směnce, která často způsobovala nejistotu v právních vztazích směnečných účastníků. Poslední sedmá kapitola srovnává českou právní úpravu náležitostí směnky vlastní s úpravou v zemích s angloamerickým právním systémem, a to v USA a ve Velké Británii.
Abstract v angličtině:
Elements of Promissory Note Abstract The rigorous thesis is dealing with the matter of elements of a promissory note, the thesis goes through particular elements in detail and explains how to include them on the promissory note so that the note is a valid security. Alongside the examples of writing elements of a promissory note that cause nullity of promissory note are given, which come from decision-making process of the courts. The elements of promissory note are analysed one by one depending on division to obligatory elements, facultative elements and subsidiary elements. The thesis primarily works with judicial decisions which are the main source of knowledge in this thesis. The rigorous thesis is apart from introduction and conclusion divided into seven chapters. The largest part of description and analysis is dedicated to obligatory elements of promissory note and to facultative elements enumerated in article I. s. 75 of Bill of Exchange and Cheque Act, which are the most common for the promissory note. First chapter focuses on term of promissory note, its substance, characteristics and general definition of elements of promissory note. Second chapter analyses substantial elements of promissory note which are clause of promissory note, unconditional promise to pay certain amount of money, name of payee, issuance date and drawer´s signature. Third chapter is focused on facultative elements of promissory note according to article I. s. 75 of Bill of Exchange and Cheque Act, that is place of payment, due date, and issuance place. Fourth chapter dedicates to other facultative elements, specifically domicile clause, recta clause, interest clause, negative protest clause, guarantee clause, procure endorsement clause, pawn endorsement clause and clause of effective payment. Fifth chapter peripherally mentions subsidiary elements, namely value clause and deposit clause. Sixth chapter analyses graphical form of promissory note, primarily matters of frames on the promissory note that often causes uncertainty in legal relations. Seventh the last chapter compares Czech legislation of elements of promissory note with legislation in Anglo- American legal system, namely in USA and Great Britain.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Beránková 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Beránková 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Beránková 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 498 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB