velikost textu

Veřejnoprávní regulace reklamy na humánní léčivé přípravky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní regulace reklamy na humánní léčivé přípravky
Název v angličtině:
Public law regulation of advertising of medicinal products for human use
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Alena Šildová
Oponenti:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
178035
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
humánní léčivý přípravek, reklama, veřejnoprávní regulace
Klíčová slova v angličtině:
medicinal product for human use, advertising, public law regulation
Abstrakt:
Práce se zabývá reklamou na humánní léčivé přípravky a její veřejnoprávní regulací obsaženou v předpisech správního práva. Cílem práce je podat informace o existující právní úpravě v této oblasti, blíže vysvětlit jednotlivé právní instituty, ukázat jejich použití na příkladech z praxe a navrhnout potenciální změny právní úpravy v případech, které autorka považuje za vhodné. První kapitola je věnována úvodu, ve kterém jsou stručně shrnuty cíle práce, její členění a důvody pro výběr předmětného tématu. Druhá kapitola je věnována vymezení základních pojmů léčivý přípravek, reklama, veřejnoprávní regulace a pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jejichž správné chápání je pro porozumění následujícímu textu nezbytné. Třetí kapitola se zabývá regulací reklamy, a to nejprve obecně, a dále konkrétně regulací reklamy na humánní léčivé přípravky, přičemž práce je strukturována tak, že pojednává odděleně o reklamě zaměřené na širokou veřejnost a o reklamě zaměřené na odborníky. Čtvrtá kapitola se věnuje odpovědným subjektům, dozorovým orgánům, správnímu řízení a rozhodování ve správním soudnictví v předmětné oblasti, správním deliktům a sankcím. Pátá kapitola se zabývá popisem dvou konkrétních případů a jejich procesním průběhem před správními orgány i správními soudy, jakož i právními závěry z nich vyplývajícími. V šesté kapitole jsou rozebrány hlavní body posledního návrhu novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jenž byl předložen do legislativního procesu v roce 2015, a návrhy autorky de lege ferenda. Sedmá kapitola věnovaná závěru celé práce stručně shrnuje závěry z ní vyplývající a obsahuje hodnocení existující právní úpravy regulace reklamy na humánní léčivé přípravky v České republice. 1 Přílohy práce obsahují ukázky reklam na humánní léčivé přípravky, na nichž je demonstrována praktická aplikace výše teoreticky rozebrané právní úpravy, a dále rozhodnutí správních orgánů a soudů, jejichž obsah je podrobně rozebrán v kapitole 5 této práce. 2
Abstract v angličtině:
This thesis deals with advertising of medicinal products for human use and its public law regulation contained in administrative law regulations. The thesis aims to bring information on the existing law in this area, further explanation of particular legal institutes, demonstrate their application in practice and propose potential amendments of the existing regulation in appropriate cases. The first chapter is devoted to introduction and briefly summarizes goals of the thesis, its structure and reasons for choice of the particular theme. The second chapter is devoted to definition of crucial terms of a medicinal product, advertising, public law regulation and instructions of the State Institute for Drug Control, since their correct understanding is necessary for comprehension of the following text. The third chapter concerns regulation of advertising, firstly in general and consequently concretely advertising of medicinal products for human use. The thesis is structured so that it concerns advertising focused on wide public separately from advertising focused on experts. The fourth chapter is devoted to responsible bodies, inspection authorities, administrative proceedings and decisions in administrative judiciary, offences and sanctions in the area of regulation of advertising of medicinal products for human use. The fifth chapter regards description of two concrete cases and their procedural development before administrative bodies and courts, as well as implying conclusions. The sixth chapter analyses main articles of the last proposal for amendment of the Act no. 40/1995 Coll., on Advertising Regulation, as amended, which was submitted to the legislative process in 2015, and contains de lege ferenda proposals. 1 The seventh chapter briefly summarizes conclusions of the thesis and contains evaluation of the existing legal regulation of advertising of medicinal products for human use in the Czech Republic. Annexes of the thesis contain examples of advertisements of medicinal products for human use that demonstrate practical application of the regulation theoretically analysed in the previous chapters and concrete decisions of administrative bodies and courts that are analysed in chapter 5 of the thesis. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Šildová 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Šildová 5.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Šildová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Šildová 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB