velikost textu

Plnění daňového charakteru v islámském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plnění daňového charakteru v islámském právu
Název v angličtině:
Payments of a fiscal nature in Islamic law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Vojtěch
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
178029
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
islám; právo; daně
Klíčová slova v angličtině:
Islam; Law; Taxes
Abstrakt:
Abstrakt, název práce, klíčová slova v českém jazyce Předkládaný text směřuje k nabídnutí obrazu soustavy vytipovaných plnění s daňovými rysy, která jsou normována islámským právem, při opoře především o robustní teoretickou bázi odborné literatury a hlavně primární prameny islámského práva. Primárním cílem této práce je přezkum jednotlivých islámských plnění daňového charakteru z pozice poznatků české daňověprávní teorie. Islámská soustava zahrnuje tato jednotlivá zvažovaná plnění: i) zakát, ii) džizíu, iii) charádž, iv) chums, v) sadaqu, to i ve formě waqfu, a v neposlední řadě vi) 'ušr. Z vypracované analýzy plyne, že pokud těchto šest uvedených plnění nahlížíme v obecné rovině prizmatem české daňověprávní teorie, je možno konstatovat, že toliko zakát, džizía, charádž a 'ušr naplňují (byť často s určitými výhradami) obligatorní teoretické znaky daně. Název práce v českém jazyce: Plnění daňového charakteru v islámském právu. Klíčová slova: islám; právo; daně.
Abstract v angličtině:
Abstract, Thesis Title, Keywords in English Language The text aims to offer a depiction of the system of selected payments having tax features, which are contained in Islamic law, based on a wide range of specialized literature and especilally on the primary sources of Islamic law. The primary objective of this paper is a review of the Islamic payments of a fiscal nature from the point of view of the theoretical knowledge as stated in the Czech tax legal theory. The system of Islamic payments that have been examined includes: i) Zakat, ii) Jizya, iii) Kharaj, iv) Khums, v) Sadaqa, including its form of Waqf, and finally vi) 'Ushr. From the perspective of the Czech tax legal theory only Zakat, Jizya, Kharaj and 'Ushr meet (albeit often with certain caveats) the obligatory theoretical requirements for taxes. Thesis Title: Payments of a fiscal nature in Islamic law. Keywords: Islam; Law; Taxes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Vojtěch 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Vojtěch 245 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Vojtěch 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB