velikost textu

Právní postavení vzniku a fungování Finanční stráže Československa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení vzniku a fungování Finanční stráže Československa
Název v angličtině:
Legal standing formation and operation of the Financial Guard of Czechoslovakia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ondřej Jindra
Vedoucí:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Id práce:
178026
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finanční stráž, ochrana, pašeráctví
Klíčová slova v angličtině:
Financial Guard, protecting, smuggling
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vznikem a následně činností Finanční stráže Československé republiky. Jednalo se o polovojenský bezpečnostní orgán, jehož účelem bylo prvotně dohlížet a zabraňovat pašeráctví v prostoru pohraničí Československé republiky, a zároveň Finanční stráž měla za úkol chránit státní hranice před neoprávněným překročením cizích státních příslušníků. Finanční stráž existovala již před vznikem samostatné Československé republiky, ovšem jako jeden z mnoha institutů Rakousko-Uherska byla i ona převzata do nového politického uspořádání. Cílem této práce bylo především seznámit se s pojmem Finanční stráže. Vymezit její základní funkce a činnost, a oddělit ji tak od čistě vojenských sborů. Tato práce ve své první části stručně a přehledně vypráví o vzniku a prehistorii Finanční stráže, a jejím následném vývoji až k plně fungujícímu státnímu orgánu Československé republiky. Ve vztahu k podřízenosti vůči Ministerstvu financí Československé republiky se tedy v této práci vypořádávám i s částečným rozborem tohoto ministerstva. V následující kapitole tato práce vymezuje budování Finanční stráže. Popisuje první okamžiky Finanční stráže v Československé republice a dále uvádí i příklady vybavení a výstroje Finanční stráže. Rovněž se zde nachází vylíčení a popis organizace a struktury Finanční stráže. Dále pak dělení funkcí příslušníků Finanční stráže, a vylíčení služby Finanční stráže i na konkrétních událostech. V následujících kapitolách nalezneme rovněž zmínku o politické krizi ve 30. letech 20. století, která měla za následek transformaci Finanční stráže, a následně přizpůsobení nové činnosti Finanční stráže spočívající převážně ve střežení státních hranic společně s dalšími ozbrojenými složkami Československé republiky. Vzhledem k měnícímu se postavení Finanční stráže se zde objevuje i zmínka o Stráži obrany státu, jehož součástí se Finanční stráž v polovině 30. let 20. století stala, a se kterou posléze bránila i samostatnost Československé republiky. Další část této práce se věnuje především postavení Finanční stráže ve vztahu k Mnichovské dohodě z roku 1938, která znamenala nedobrovolné postoupení části hranic nacistickému Německu, a také vzniku tzv. Druhé republiky, která končí vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava. V závěrečné části se pak popisuje život a trýzeň příslušníků Finanční stráže v době Protektorátu Čechy a Morava, a to až do konce II. světové války. Finanční stráž se v poválečném období vyskytuje již velice krátce, jelikož na konci roku 1948 a přelomu roku 1949 došlo k zániku Finanční stráže spojením se Sborem národní bezpečnosti.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis deals with formation and activities of the Financial Guard of the Czechoslovak Republic. It was a paramilitary security authority whose primary purpose was to oversee and prevent smuggling in the border area of the Czechoslovak Republic, simultaneously the Financial Guard was tasked with protecting the state border from unauthorized crossing of foreign nationals. The Financial guard existed before the establishment of the independent Czechoslovak Republic, but as one of the many institutes of Austria-Hungary it was also taken over into a new political arrangement. The aim of this work was to get acquainted with the term of Financial Guard. Define its basic functions and activities, and separate it from purely military churches. This work, in its first part, briefly and clearly talks about the establishment and prehistory of the Financial Guard, and its subsequent development to a fully functioning state body of the Czechoslovak Republic. In relation to subordination to the Ministry of Finance of the Czechoslovak Republic, I also deal with the partial analysis of this ministry in this work. Next chapter of this work defines the construction of the Financial Guard. Describes the first moments of the Financial Guard in the Czechoslovak Republic and gives examples of equipment of the Financial Guard. There is also an outline and description of the organization and structure of the Financial Guard. Furthermore, the division of functions of the members of the Financial Guard, and the depiction of the Financial Guard Service on specific events. In the following chapters, we also find a reference to the political crisis in the 1930s, which resulted into transformation of the Financial Guard, and consequently the adaptation of the new Financial Guard activities, mainly in the surveillance of the state borders together with other armed forces of the Czechoslovak Republic. Due to the changing position of the Financial Guard, there is also a mention about the Guard of the State, whose part the Financial Guard in the mid-1930s was, and which subsequently defended the independence of the Czechoslovak Republic. Another part of this thesis is devoted mainly to the position of the Financial Guard in relation to the Munich Agreement in 1938, which meant an involuntary transfer of part of the border to Nazi Germany and the creation of the so-called Second Republic, which ends with the declaration of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The final part describes the life and harassment of members of the Financial Guard during the Protectorate of Bohemia and Moravia, until the end of the Second World War. In the post-war period, the life of financial guard was very brief, since the end of 1948 and at the turn of 1949 the Financial Guard was dissolved by joining the National Security Council.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ondřej Jindra 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ondřej Jindra 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ondřej Jindra 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 152 kB